Đầu tư đấu thầu mua sắm công Năm 2017

Nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến năm 2016 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia