Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, quản lí trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều tại xã Xây dựng NTM Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, quản lí trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều tại xã Xây dựng NTM Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Đề giải quyết các vấn đề tồn tại trong sản xuất, sơ chế bảo quản và tiêu thụ quả vải thiều, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt và giao Viện Cơ điện Nông nghiệp...