PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chức năng
Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về thông tin, thư viện, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế của Cục về thông tin, thống kê, thư viện, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, phát triển chợ công nghệ và thiết bị, phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ. 

2. Chủ trì và phối hợp thực hiện công tác hội nhập quốc tế; duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cơ quan thông tin, thư viện, thống kê về khoa học và công nghệ của các nước.

3. Đề xuất, xây dựng các dự án, các nội dung hợp tác quốc tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Tạo lập và quản lý nội dung thông tin trên website tiếng Anh của Cục.

5. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN.

6. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.

Chi tiết liên hệ:  

- Điện thoại: 024.38246320

- Số phòng làm việc: 310

- Thư điện tử: htqt@vista.gov.vn