PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Chức năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng tổng hợp, xây dựng, quản lý và thực hiện công tác kế hoạch-tài chính của Cục.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo kế hoạch 5 năm, trung hạn, hằng năm về phát triển thông tin, thư viện, thống kê, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, phát triển hạ tầng thông tin, thống kê KH&CN quốc gia, phát triển chợ công nghệ và thiết bị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
 
2. Chủ trì, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ, các cơ chế về kế hoạch - tài chính trong lĩnh vực thông tin, thống kê KH&CN.
 
3. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Cục xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, trung hạn, dài hạn về các nhiệm vụ thường xuyên và không thường xuyên theo chức năng.
 
4. Tổng hợp kế hoạch, lập phương án giao kế hoạch trình Lãnh đạo Cục quyết định đối với những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trực thuộc Cục.
 
5. Tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo thực hiện chương trình, đề án, dự án của Cục trình Lãnh đạo Cục phê duyệt, báo cáo    Lãnh đạo Bộ. 
 
6. Thực hiện công tác tài chính-kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành và qui định của Nhà nước; xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính toàn Cục. Kiểm tra, giám sát công tác tài chính-kế toán của các đơn vị trực thuộc Cục.
 
7. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính tổng hợp của Cục theo đúng quy định.
 
8. Quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN.
 
9. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và hồ sơ tài liệu của đơn vị theo qui định của pháp luật.
 
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.
 
Phụ trách phòng: 
 
- Trưởng phòng: Kiều Thị Lệ Thu
- Điện thoại cơ quan: 024.39365425
- Số phòng làm việc: 205
- Thư điện tử: khtc@vista.gov.vn