Phòng Kế hoạch-Tài chính

Chức năng 

Phòng Kế hoạch-Tài chính là đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng tổng hợp, xây dựng, quản lý về kế hoạch, tài chính, tài sản của Cục và các đơn vị trực thuộc; xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn 

​1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để trình cấp có thẩm quyền; xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý kế hoạch và tài chính nội bộ Cục.

​​2. Tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch công tác hằng năm; kế hoạch tài chính-ngân sách 5 năm, 03 năm và dự toán ngân sách hằng năm của Cục và các đơn vị trực thuộc.

​3. Chủ trì tổng hợp kế hoạch, thẩm định tài chính, đề xuất Cục trưởng phương án phân bổ, giao và điều chỉnh kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các đơn vị trực thuộc Cục; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trực thuộc Cục sau khi được cấp có thẩm quyền giao.​ 4. Đầu mối tổng hợp, quản lý, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao cho Cục. 

​5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu của Cục theo quy định pháp luật và thẩm quyền được phân cấp.​

6. Chủ trì xét duyệt, thẩm định và tổng hợp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính các nguồn kinh phí hằng năm của các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Cục; thông báo và công khai quyết toán thu, chi ngân sách hằng năm theo quy định; quản lý vận hành phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của Cục.

​7. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, kế toán, nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật; tham gia ý kiến về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ trong việc bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán của các đơn vị thuộc thẩm quyền của Cục trưởng.

8. Tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, năm, các báo cáo thực hiện chương

trình, đề án, dự án và các báo cáo đột xuất của Cục để báo cáo Bộ.

​9. Phối hợp với Văn phòng Cục và các đơn vị trực thuộc Cục quản lý tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

​11. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

​12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.
 
Phụ trách phòng: 
 
- Trưởng phòng: Kiều Thị Lệ Thu
- Điện thoại cơ quan: 024.39365425
- Số phòng làm việc: 205
- Thư điện tử: khtc@vista.gov.vn