PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy; quản lý, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục theo Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục cử công chức, viên chức đi học, công tác, tham gia hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước; tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của Cục.

4. Tham mưu và triển khai công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

5. Thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm theo quy định đối với công chức, viên chức, người lao động.

6. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật.

7. Đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ.

8. Quản lý hồ sơ, hộ chiếu cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định ; xử lý, cập nhật dữ liệu cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức.

9. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN.

10. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.

 
Phụ trách phòng: 
 
- Trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Nguyệt
- Điện thoại cơ quan: 024.38252642
- Số phòng làm việc: 212
- Thư điện tử: tccb@vista.gov.vn