Phòng Tổ chức-Hợp tác quốc tế

Chức năng

Phòng Tổ chức-Hợp tác quốc tế là đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Cục theo quy định của pháp luật; hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động; quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đối với lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc; thi đua, khen thưởng; quản lý và cập nhật hồ sơ của công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền của Cục.

2. Thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

4. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền của Cục.

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

7. Quản lý công chức, viên chức tài sản và hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.

 
Phụ trách phòng: 
- Điện thoại cơ quan: 024.38252642
- Thư điện tử: tccb@vista.gov.vn