Trung tâm Dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Chức năng

Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện quản lý, xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; đầu mối về công nghệ thông tin của Cục; quản lý, duy trì vận hành và phát triển hệ thống hạ tầng, dịch vụ và các ứng dụng công nghệ thông tin chạy trên Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN)

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý CSDL quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
2. Xây dựng, duy trì, vận hành và phát triển các CSDL thành phần trong CSDL quốc gia về khoa học và công nghệ, gồm: CSDL về tổ chức khoa học và công nghệ; CSDL về nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; CSDL về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; CSDL về công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học; CSDL thống kê khoa học và công nghệ; CSDL thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế giới.
 
3. Quản lý và phát triển Mạng nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN), kết nối khu vực và quốc tế, kết nối và duy trì kết nối VinaREN với các đầu mối thông tin KH&CN tại các Bộ, ngành, địa phương; quản lý vận hành Công thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 
4. Quản trị hạ tầng công nghệ thông tin của Cục; tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo tính tương thích về công nghệ, khả năng tích hợp, tính bảo mật và an toàn thông tin, an toàn mạng.
 
5. Thực hiện nghiên cứu và phát triển công nghệ mạng tiên tiến, cơ sở dữ liệu và các lĩnh vực liên quan.
 
6. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ.
 
7. Thực hiện hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật.
 
8. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật.
 
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.
 

Phụ trách trung tâm: 

- Giám đốc: Phùng Công Định

- Số phòng làm việc: 616

-  Điện thoại cơ quan: 024. 39349111

- Thư điện tử: pcdinh@vista.gov.vn