TRUNG TÂM GIAO DỊCH THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

Chức năng

Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị và các dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức thực hiện Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart): Techmart chuyên ngành, Techmart vùng, Techmart quốc gia và quốc tế.

2. Tổ chức và phát triển Sàn Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị.

3. Tổ chức và tham gia triển lãm, hội chợ, hội nghị, hội thảo và các sự kiện khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.

4. Tổ chức thúc đẩy các hoạt động giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị trong phạm vi cả nước.

5. Tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước.

6. Xây dựng và vận hành website Techmart.

7. Tổng hợp, phân tích thông tin, biên soạn các tài liệu, ấn phẩm và cung cấp thông tin về công nghệ và chuyên giao công nghệ.

8. Cung cấp dịch vụ tư vấn , môi giới, kết nối cung – cầu mua bán công nghệ, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Tổ chức và thực hiện bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp về xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch công nghệ và các kỹ năng về giao dịch thông tin công nghệ.

11. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và hồ sơ tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.

Phụ trách trung tâm:  
-  Giám đốc: Vũ Mạnh Dũng
-  Điện thoại cơ quan: 0243. 8249874
-  Số phòng làm việc: 412
-  Thư điện tử: vudung1073@vista.gov.vn