VĂN PHÒNG

Chức năng
Văn phòng là đơn vị tham mưu tổng hợp giúp Cục trưởng thực hiện công tác hành chính, văn thư- lưu trữ, điều phối các chương trình, kế hoạch công tác, quản lý cơ sở vật chất, tài sản và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Cục.

Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Thực hiện công tác hành chính, văn thư - lưu trữ; tiếp nhận, chuyển giao công văn đi, đến (bao gồm cả văn bản Mật) và quản lý con dấu của Cục theo quy định của pháp luật.

2. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ được giao; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục tại giao ban tuần.

3. Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục.

4. Dự thảo xây dựng Quy chế làm việc, các nội quy, quy định của Cục và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

5. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Cục; thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa, chống xuống cấp và phòng cháy chữa cháy Trụ sở Cục.

6. Thực hiện công tác lễ tân, thường trực, bảo vệ, vệ sinh, điện, nước và điều phối phương tiện ô tô.

7. Đầu mối công tác in, sao và phát hành tài liệu.

8. Đầu mối quản lý và tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (ISO).

9. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN.

10. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.
Cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng:
a) Phòng Hành chính;
b) Phòng Quản trị.


Phụ trách văn phòng: 

- Chánh Văn phòng: Phạm Văn Hùng
- Điện thoại cơ quan: 024.39349923
- Số phòng làm việc: 207
- Thư điện tử: vp@vista.gov.vn