Viện Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

Chức năng

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện phân tích, tổng hợp thông tin KH&CN; tổ chức thống kê ngành KH&CN.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và thống kê KH&CN
 2. Nghiên cứu, xử lý và phân tích, tổng hợp tin để tạo ra các sẩn phẩm, dịch vụ thông tin, phân tích, tổng hợp và dự báo.
 3. Thực hiện chức năng đầu mối cung cấp thông tin phục vụ các cơ quan của Đảng và Nhà nước
 4. Tổ chức đáp ứng các thông tin phân tích cho lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách và các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
 5. Xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ và cập nhật tin tức lên Cổng thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam (vista.gov.vn)
 6. Chủ trì tổ chức biên soạn và xuất bản sách khoa học và công nghệ Việt Nam và thế giới; Niên giám thống kê KH&CN theo quy định
 7. Tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ thống kê KH&CN
 8. Chủ trì tổ chức và thực hiện các cuộc điều tra thống kê KH&CN
 9. Tổ chức thu thập, xử lý các báo cáo thống kê, xây dựng báo cáo thống kê khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
 10. Xây dựng và cập nhật cở sở dữ liệu về thống kê KH&CN.
 11. Thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 12. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và hồ sơ tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật

 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.
 

Phụ trách trung tâm: 
- Giám đốc: Nguyễn Mạnh Quân
-  Điện thoại cơ quan: 024. 38262718
- Số phòng làm việc: 305
- Thư điện tử: quan@vista.gov.vn