Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 3084/QĐ-BKHCN

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

24/10/2019 Tải về
2 15/2018/TT-BKHCN

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

15/11/2018 Tải về
3 04/2018/TT-BKHCN

Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

15/05/2018 Tải về
4 03/2018/TT-BKHCN

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

15/05/2018 Tải về
5 3768/QĐ-BKHCN

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

28/12/2017 Tải về
6 10/2017/TT-BKHCN

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

28/06/2017 Tải về
7 13/2017/TT-BTTTT

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

23/06/2017 Tải về
8 73/2017/NĐ-CP

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

14/06/2017 Tải về
9 819/QĐ-BKHCN

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

17/04/2017 Tải về
10 03/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

03/04/2017 Tải về
1 2 3 4  Trang sau