Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
11 05/2017/QĐ-TTg

Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

16/03/2017 Tải về
12 27/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

15/03/2017 Tải về
13 238/QĐ-BKHCN

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017

16/02/2017 Tải về
14 01/2017/TT-BTTTT

Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

16/02/2017 Tải về
15 09/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

09/02/2017 Tải về
16 01/2017/TT-BKHCN

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

12/01/2017 Tải về
17 2555/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Khoa học và Công nghệ

08/09/2016 Tải về
18 2473/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (hạng III)

31/08/2016 Tải về
19 1757/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc ban hành Danh mục các cuộc điều tra Thống kê Khoa học và Công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

27/08/2009 Tải về
20 45/2009/QĐ-TTg

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

27/03/2009 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau