Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
11 3768/QĐ-BKHCN

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

28/12/2017 Tải về
12 1757/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc ban hành Danh mục các cuộc điều tra Thống kê Khoa học và Công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

27/08/2009 Tải về
13 73/2017/NĐ-CP

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

14/06/2017 Tải về
14 13/2017/TT-BTTTT

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

23/06/2017 Tải về
15 10/2017/TT-BKHCN

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

28/06/2017 Tải về
16 04/2018/TT-BKHCN

Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

15/05/2018 Tải về
17 03/2018/TT-BKHCN

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

15/05/2018 Tải về
18 15/2018/TT-BKHCN

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

15/11/2018 Tải về
19 45/2009/QĐ-TTg

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

27/03/2009 Tải về
20 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

18/06/2008 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau