Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
101 Thông tư 43/2013/TT-BNNPTNT 22/10/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
102 Nghị định 79/2013/NĐ-CP 19/07/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Tải về
103 Chỉ thị 15/CT-TTg 05/07/2013

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
104 Luật 29/2013/QH13 18/06/2013

Luật khoa học và công nghệ

Tải về
105 Nghị định 48/2013/NĐ-CP 14/05/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
106 Thông tư 167/2012/TT-BTC 10/10/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
107 Thông tư 12/2010/TT-BTTTT 18/05/2010

Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Tải về
108 Quyết định 1757/QĐ-BKHCN 27/08/2009

Quyết định về việc ban hành Danh mục các cuộc điều tra Thống kê Khoa học và Công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
109 Quyết định 45/2009/QĐ-TTg 27/03/2009

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

Tải về
110 Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV 19/06/2008

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Tải về
111 Quyết định 2614/QĐ-BKHCN 07/11/2007

Về việc Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
112 Thông tư liên tịch 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN 02/11/2007

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
113 Nghị định 80/2007/NĐ-CP 19/05/2007

Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tải về
114 Quyết định 03/2007/QĐ-BKHCN 15/03/2007

Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Tải về
115 Thông tư liên tịch 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN 30/10/2006

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Tải về
116 Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV 05/06/2006

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
117 Nghị định 43/2006/NĐ-CP 25/04/2006

Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
118 Nghị định 30/2006/NĐ-CP 29/03/2006

Nghị định về thống kê khoa học và công nghệ

Tải về
119 Nghị định 115/2005/NĐ-CP 05/09/2005

Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
120 Nghị định 159/2004/NĐ-CP 31/08/2004

Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau