Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
21 Thông tư 41/2019/TT-BCA 01/10/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tải về
22 Quyết định số 227/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
23 Quyết định số 225/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
24 Quyết định số 226/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

Tải về
25 Quyết định số 224/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị

Tải về
26 Quyết định số 593/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
27 Quyết định số 591/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
28 Quyết định 590/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
29 Quyết định 10/QĐ-TTKHCN 15/01/2019

Phân công thực hiện nhiệm vụ tại QĐ số 3999/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

Tải về
30 Quyết định 01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019

Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Tải về
31 Quyết định 3999/QĐ-BKHCN 27/12/2018

Ban hành kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai QĐ số ngày 01/10/2018 của TTg Chính phủ Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Tải về
32 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT 14/12/2018

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
33 Thông tư 15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Tải về
34 Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL 15/10/2018

Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

Tải về
35 Quyết định số 322/QĐ-TTKHCN 01/10/2018

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
36 Quyết định 1285/QĐ-TTg 01/10/2018

Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Tải về
37 Thông tư 12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018

Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
38 Quyết định số 1785/QĐ-BKHCN 26/06/2018

Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
39 Thông tư 03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
40 Thông tư 04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018

Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau