Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
21 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

19/06/2008 Tải về
22 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

02/11/2007 Tải về
23 80/2007/NĐ-CP

Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

19/05/2007 Tải về
24 03/2007/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

15/03/2007 Tải về
25 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

30/10/2006 Tải về
26 12/2006/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

05/06/2006 Tải về
27 43/2006/NĐ-CP

Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

25/04/2006 Tải về
28 30/2006/NĐ-CP

Nghị định về thống kê khoa học và công nghệ

29/03/2006 Tải về
29 115/2005/NĐ-CP

Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

05/09/2005 Tải về
30 159/2004/NĐ-CP

Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

31/08/2004 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau