Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
21 Thông tư 18/2019/TT-BTTTT 25/12/2019

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”

Tải về
22 Luật 52/2019/QH14 25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Tải về
23 Luật 46/2019/QH14 21/11/2019

Luật Thư viện

Tải về
24 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN 29/10/2019

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Tải về
25 Quyết định 3084/QĐ-BKHCN 24/10/2019

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Tải về
26 Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL 10/10/2019

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Tải về
27 Thông tư 41/2019/TT-BCA 01/10/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tải về
28 Quyết định số 227/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
29 Quyết định số 225/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
30 Quyết định số 226/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

Tải về
31 Quyết định số 224/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị

Tải về
32 Quyết định số 593/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
33 Quyết định số 591/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
34 Quyết định 590/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
35 Quyết định 10/QĐ-TTKHCN 15/01/2019

Phân công thực hiện nhiệm vụ tại QĐ số 3999/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

Tải về
36 Quyết định 01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019

Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Tải về
37 Quyết định 3999/QĐ-BKHCN 28/12/2018

Ban hành kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai QĐ số ngày 01/10/2018 của TTg Chính phủ Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Tải về
38 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT 14/12/2018

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
39 Thông tư 15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Tải về
40 Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL 15/10/2018

Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau