Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
41 Quyết định 1285/QĐ-TTg 01/10/2018

Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Tải về
42 Thông tư 12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018

Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
43 Quyết định số 1785/QĐ-BKHCN 26/06/2018

Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
44 Thông tư 03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
45 Thông tư 04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018

Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
46 Nghị định 60/2018/NĐ-CP 20/04/2018

Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Tải về
47 Quyết định 592/QĐ-BKHCN 21/03/2018

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

Tải về
48 Quyết định 3768/QĐ-BKHCN 28/12/2017

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

Tải về
49 Nghị định 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
50 Nghị định 85/2017/2017/NĐ-CP 19/07/2017

Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

Tải về
51 Thông tư 10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
52 Thông tư 13/2017/TT-BTTTT 23/06/2017

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

Tải về
53 Nghị định 73/2017/NĐ-CP 14/06/2017

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải về
54 Quyết định 819/QĐ-BKHCN 17/04/2017

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

Tải về
55 Thông tư 02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"

Tải về
56 Thông tư 03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về
57 Quyết định 05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017

Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Tải về
58 Nghị định 27/2017/NĐ-CP 15/03/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Tải về
59 Thông tư 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017

Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Tải về
60 Quyết định 238/QĐ-BKHCN 16/02/2017

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau