Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
41 Quyết định số 1785/QĐ-BKHCN 26/06/2018

Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
42 Thông tư 03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
43 Thông tư 04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018

Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
44 Nghị định 60/2018/NĐ-CP 20/04/2018

Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Tải về
45 Quyết định 592/QĐ-BKHCN 21/03/2018

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

Tải về
46 Quyết định 3768/QĐ-BKHCN 28/12/2017

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

Tải về
47 Nghị định 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
48 Nghị định 85/2017/2017/NĐ-CP 19/07/2017

Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

Tải về
49 Thông tư 10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
50 Thông tư 13/2017/TT-BTTTT 23/06/2017

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

Tải về
51 Nghị định 73/2017/NĐ-CP 14/06/2017

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải về
52 Quyết định 819/QĐ-BKHCN 17/04/2017

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

Tải về
53 Thông tư 02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"

Tải về
54 Thông tư 03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về
55 Quyết định 05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017

Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Tải về
56 Nghị định 27/2017/NĐ-CP 15/03/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Tải về
57 Thông tư 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017

Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Tải về
58 Quyết định 238/QĐ-BKHCN 16/02/2017

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017

Tải về
59 Nghị định 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
60 01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau