Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
61 Nghị định 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
62 01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
63 Thông tư 01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
64 Thông tư 37/2016/TT-BCT 28/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

Tải về
65 Thông tư 45/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
66 Thông tư 13/2016/TT- BVHTTDL 09/12/2016

Thông tư quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã.

Tải về
67 Thông tư 162/2016/TT-BTC 25/10/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Tải về
68 Quyết định 43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016

về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
69 Quyết định 2555/QĐ-BKHCN 08/09/2016

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về
70 Quyết định 2473/QĐ-BKHCN 31/08/2016

Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (hạng III)

Tải về
71 Nghị định 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Tải về
72 Nghị định 95/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Tải về
73 Nghị định 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tải về
74 Nghị định 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
75 Luật 104/2016/QH13 06/04/2016

Tiếp cận thông tin

Tải về
76 Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về
77 Thông tư 16/2015/TT- BVHTTDL 25/12/2015

Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về
78 Quyết định 3592/QĐ-BKHCN 10/12/2015

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&CN (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

Tải về
79 Luật 89/2015/QH13 23/11/2015

thống kê

Tải về
80 Luật 88/2015/QH13 20/11/2015

Kế toán

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau