Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
81 Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT 24/04/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
82 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về
83 Thông tư 05/2015/TT-BTNMT 24/02/2015

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
84 Thông tư 40/2014/TT-BKHCN 18/12/2014

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Tải về
85 Thông tư 18/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014

Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện

Tải về
86 Thông tư 32/2014/TT-BKHCN 06/11/2014

Quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Tải về
87 Thông tư 33/2014/TT-BKHCN 06/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ khoa học và Công nghệ

Tải về
88 Thông tư 16/2014/TT-BKHCN 13/06/2014

Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Tải về
89 Thông tư 14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014

Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN

Tải về
90 Quyết định 357/QĐ-TCTK 06/05/2014

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê

Tải về
91 Nghị định 37/2014/NĐ-CP 05/05/2014

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về
92 Thông tư 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Tải về
93 Nghị định 24/2014/NĐ-CP 04/04/2014

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
94 Nghị định 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014

Về hoạt động thông tin KH&CN

Tải về
95 Nghị định 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KH&CN

Tải về
96 Thông tư 43/2013/TT-BNNPTNT 22/10/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
97 Nghị định 79/2013/NĐ-CP 19/07/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Tải về
98 Chỉ thị 15/CT-TTg 05/07/2013

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
99 Luật 29/2013/QH13 18/06/2013

Luật khoa học và công nghệ

Tải về
100 Nghị định 48/2013/NĐ-CP 14/05/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau