Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
81 Thông tư 17/2015/TT-BKHCN 08/10/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

Tải về
82 Luật 80/2015/QH13 22/06/2015

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
83 Luật 86/2015/QH13 22/06/2015

An toàn thông tin mạng

Tải về
84 Nghị định 52/2015/NĐ-CP 28/05/2015

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Tải về
85 Thông tư liên tịch 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN 25/04/2015

Hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Tải về
86 Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT 24/04/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
87 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về
88 Thông tư 05/2015/TT-BTNMT 24/02/2015

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
89 Thông tư 40/2014/TT-BKHCN 18/12/2014

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Tải về
90 Thông tư 18/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014

Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện

Tải về
91 Thông tư 32/2014/TT-BKHCN 06/11/2014

Quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Tải về
92 Thông tư 33/2014/TT-BKHCN 06/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ khoa học và Công nghệ

Tải về
93 Thông tư 16/2014/TT-BKHCN 13/06/2014

Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Tải về
94 Thông tư 14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014

Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN

Tải về
95 Quyết định 357/QĐ-TCTK 06/05/2014

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê

Tải về
96 Nghị định 37/2014/NĐ-CP 05/05/2014

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về
97 Thông tư 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Tải về
98 Nghị định 24/2014/NĐ-CP 04/04/2014

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
99 Nghị định 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014

Về hoạt động thông tin KH&CN

Tải về
100 Nghị định 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KH&CN

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau