Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
1 Quyết định số 1785/QĐ-BKHCN 26/06/2018

Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
2 Quyết định số 593/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
3 Quyết định số 591/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
4 Quyết định số 322/QĐ-TTKHCN 01/10/2018

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
5 Quyết định số 227/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
6 Quyết định số 226/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

Tải về
7 Quyết định số 225/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
8 Quyết định số 224/QĐ-TTKHCN 06/06/2019

Về chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị

Tải về
9 Quyết định số 163/QĐ-TTKHCN 10/08/2021

v/v phân công thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 1979/QĐ-BKHCN ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

Tải về
10 Quyết định 10/QĐ-TTKHCN 15/01/2019

Phân công thực hiện nhiệm vụ tại QĐ số 3999/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

Tải về
11 Quyết định 1008/QĐ-BKHCN 29/04/2021

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ và Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghê (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ)

Tải về
12 Quyết định 1292/QĐ-BKHCN 21/05/2021

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 3084/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về
13 Quyết định 357/QĐ-TCTK 06/05/2014

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê

Tải về
14 Quyết định 592/QĐ-BKHCN 21/03/2018

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

Tải về
15 Quyết định 590/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
16 Quyết định 3999/QĐ-BKHCN 27/12/2018

Ban hành kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai QĐ số ngày 01/10/2018 của TTg Chính phủ Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Tải về
17 Quyết định 3592/QĐ-BKHCN 10/12/2015

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&CN (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

Tải về
18 Quyết định 2614/QĐ-BKHCN 07/11/2007

Về việc Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
19 Quyết định 01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019

Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Tải về
20 Quyết định 1285/QĐ-TTg 01/10/2018

Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Tải về
1 2  Trang sau