Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
21 Thông tư 162/2016/TT-BTC 25/10/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Tải về
22 Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT 24/04/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
23 Thông tư 17/2015/TT-BKHCN 08/10/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

Tải về
24 Thông tư 05/2015/TT-BTNMT 24/02/2015

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
25 Thông tư 16/2015/TT- BVHTTDL 25/12/2015

Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về
26 Thông tư 16/2014/TT-BKHCN 13/06/2014

Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Tải về
27 Thông tư 14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014

Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN

Tải về
28 Thông tư 18/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014

Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện

Tải về
29 Thông tư 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Tải về
30 Thông tư 40/2014/TT-BKHCN 18/12/2014

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Tải về
31 Thông tư 33/2014/TT-BKHCN 06/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ khoa học và Công nghệ

Tải về
32 Thông tư 32/2014/TT-BKHCN 06/11/2014

Quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Tải về
33 Thông tư 43/2013/TT-BNNPTNT 22/10/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
34 Thông tư 167/2012/TT-BTC 10/10/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
35 Thông tư 12/2010/TT-BTTTT 18/05/2010

Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Tải về
36 01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
37 Thông tư 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017

Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Tải về
38 Thông tư 03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về
39 Thông tư 13/2017/TT-BTTTT 23/06/2017

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

Tải về
40 Thông tư 10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
  Trang trước  1 2 3  Trang sau