Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 40/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

18/12/2014 Tải về
2 33/2014/TT-BKHCN

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ khoa học và Công nghệ

06/11/2014 Tải về
3 32/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

06/11/2014 Tải về
4 43/2013/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/10/2013 Tải về
5 167/2012/TT-BTC

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

10/10/2012 Tải về
6 12/2010/TT-BTTTT

Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

18/05/2010 Tải về
7 01/2019/QĐ-TTg

Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

05/01/2019 Tải về
8 1285/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

01/10/2018 Tải về
9 43/2016/QĐ-TTg

về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

17/10/2016 Tải về
10 77/2020/NĐ-CP

Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

24/07/2021 Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau