Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 2473/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (hạng III)

31/08/2016 Tải về
2 2555/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Khoa học và Công nghệ

08/09/2016 Tải về
3 09/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

09/02/2017 Tải về
4 238/QĐ-BKHCN

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017

16/02/2017 Tải về
5 01/2017/TT-BTTTT

Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

16/02/2017 Tải về
6 27/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

15/03/2017 Tải về
7 05/2017/QĐ-TTg

Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

16/03/2017 Tải về
8 03/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

03/04/2017 Tải về
9 819/QĐ-BKHCN

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

17/04/2017 Tải về
10 3768/QĐ-BKHCN

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

28/12/2017 Tải về
1 2 3 4  Trang sau