Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
11 Quyết định 1757/QĐ-BKHCN 27/08/2009

Quyết định về việc ban hành Danh mục các cuộc điều tra Thống kê Khoa học và Công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
12 Nghị định 73/2017/NĐ-CP 14/06/2017

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải về
13 Thông tư 13/2017/TT-BTTTT 23/06/2017

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

Tải về
14 Thông tư 10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
15 Thông tư 04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018

Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
16 Thông tư 03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
17 Thông tư 15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Tải về
18 Quyết định 45/2009/QĐ-TTg 27/03/2009

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

Tải về
19 Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV 19/06/2008

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Tải về
20 Thông tư liên tịch 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN 02/11/2007

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
21 Nghị định 80/2007/NĐ-CP 19/05/2007

Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tải về
22 Quyết định 3084/QĐ-BKHCN 24/10/2019

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Tải về
23 Quyết định 03/2007/QĐ-BKHCN 15/03/2007

Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Tải về
24 Thông tư liên tịch 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN 30/10/2006

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Tải về
25 Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV 05/06/2006

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
26 Nghị định 43/2006/NĐ-CP 25/04/2006

Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
27 Nghị định 30/2006/NĐ-CP 29/03/2006

Nghị định về thống kê khoa học và công nghệ

Tải về
28 Nghị định 115/2005/NĐ-CP 05/09/2005

Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
29 Nghị định 159/2004/NĐ-CP 31/08/2004

Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Tải về
30 Nghị định 72/2002/NĐ-CP 06/08/2002

Nghị định của Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện

Tải về
1 2  Trang sau