Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
1 Thông tư 18/2019/TT-BTTTT 25/12/2019

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”

Tải về
2 Thông tư 02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"

Tải về
3 Thông tư 45/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
4 Thông tư 12/2010/TT-BTTTT 18/05/2010

Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Tải về
5 Thông tư 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017

Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Tải về
6 Thông tư 13/2017/TT-BTTTT 23/06/2017

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

Tải về