Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
1 Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020

Quy định về đánh giá hoạt động thư viện

Tải về
2 Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL 22/05/2020

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

Tải về
3 Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL 10/10/2019

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Tải về
4 Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL 15/10/2018

Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

Tải về
5 Thông tư 13/2016/TT- BVHTTDL 09/12/2016

Thông tư quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã.

Tải về
6 Thông tư 16/2015/TT- BVHTTDL 25/12/2015

Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về
7 Thông tư 18/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014

Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện

Tải về