Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 43/2016/QĐ-TTg

về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

17/10/2016 Tải về
2 47/2020/NĐ-CP

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

09/04/2020 Tải về
3 108/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

14/09/2020 Tải về
4 60/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

20/04/2018 Tải về
5 85/2017/2017/NĐ-CP

Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

19/07/2017 Tải về
6 54/2016/NĐ-CP

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

14/06/2016 Tải về
7 97/2016/NĐ-CP

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

01/07/2016 Tải về
8 95/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

01/07/2016 Tải về
9 94/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

01/07/2016 Tải về
10 52/2015/NĐ-CP

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

28/05/2015 Tải về
1 2 3  Trang sau