Đầu tư đấu thầu mua sắm công Năm 2023

Ngày đăng : Thứ tư - 04/01/2023 01:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Ghi chú

1 Thuê đường truyền kết nối Internet
(200 Mbps quốc tế và 1.000 Mbps
trong nước)
3.600 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn một
túi hồ sơ
Quý
Tháng 1/2023
Trọn gói Đến 31/12/2023

08/QĐ-BKHCN

16/QĐ-TTKHCN

29/QĐ-TTKHCN

HSMT
2 Trực vận hành và xử lý sự cố hệ thống ứng dụng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
3 Rà soát và kiểm tra toàn vẹn các bản Backup của Application, Database; Kiểm tra xử lý các lỗi liên quan và ảnh hướng tới hiệu suất hoạt động của máy chủ (I/O, CPU Load v.v…) 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
4 Kiểm tra và cập nhật các bản nâng cấp, bản vá lỗi cho Hệ điều hành, CSDL; Rà soát và theo dõi các log warning, log error và đưa ra phương án khắc phục. Theo dõi bảo mật và cập nhật các giải pháp để giảm thiểu tấn công hệ thống 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
5 Quản trị kỹ thuật trang Dữ liệu mở dulieu.itrithuc.vn 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
6 Quản trị kỹ thuật trang chính itrithuc.vn 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
7 Quản trị kỹ thuật trang Cây tri thức trithuc.itrithuc.vn 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
8 Phụ trách kỹ thuật, kết nối của các dự án: dữ liệu nghiên cứu KHCN dùng chung, mạng lưới thầy thuốc đồng hành, văn hóa số, dữ liệu du lịch 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
9 Phụ trách kỹ thuật, kết nối của các dự án: nhân đạo số, giáo dục số, dinh dưỡng số 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
10 Phụ trách kỹ thuật, kết nối của các dự án: Hệ thống dịch đa ngữ, Dữ liệu mở openscience, quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm, Hệ thống Aimarket 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 2/2023 Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
11 Phụ trách kỹ thuật, kết nối của các dự án: bách khoa toàn thư Việt Nam, bản đồ số, dược thư số 54 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn     Trọn gói 10 tháng

49/QĐ-TTKHCN

54/QĐ-TTKHCN

TBMT
12 Cơ sở dữ liệu Proquest Central 1.320 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

HSMT
13 Cơ sở dữ liệu IEEE Xplore (Gói ASPP) 2.800 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

HSMT
14 Cơ sở dữ liệu tạp chí và sách Springer 5.000 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

HSMT
15 Cơ sở dữ liệu InCites 2.600 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

HSMT
16 Cơ sở dữ liệu tạp chí Sage Journal 1.900 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

HSMT
17 Sách điện tử ACS 400 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

83/QĐ-TTKHCN

HSMT
18 Thuê bao công cụ phần mềm cho phép người dùng truy cập từ xa tới các nguồn tin điện tử của Cục 480 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

66/QĐ-TTKHCN

85/QĐ-TTKHCN

HSMT
19 Sách, tạp chí KH&CN in trên giấy 850 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn, một
túi hồ sơ
Tháng 2/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

255/QĐ-BKHCN

58/QĐ-TTKHCN

HSMT
20 Cơ sở dữ liệu OECD iLibrary Complete 325 Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học) Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2023 Trọn gói Đến 31/12/2023

298/QĐ-BKHCN

67/QĐ-TTKHCN

84/QĐ-TTKHCN

HSMT
21 Số hóa tài liệu bài báo, bài tạp chí,... để đưa vào các cơ sở dữ liệu 95 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 3-4/2023 Trọn gói Từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023 82/QĐ-TTKHCN