Thông tin qui hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật vào: Thứ hai - 26/10/2020 10:57