Nghiên cứu các tính chất từ và từ điện trở của các cấu trúc nano trên cơ sở vật liệu oxit có tính nửa kim loại và nhiệt độ chuyển pha từ cao

Cập nhật vào: Thứ hai - 20/12/2021 21:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1203 In bài viết