Nghiên cứu mối liên quan giữa hồi phục điện môi với tính áp điện của hệ vật liệu áp điện không chứa chì BCT và BZT-xBCT nhằm hiểu rõ bản chất vật lý của tính áp điện lớn thu được trên hệ vật liệu BZT-xBCT

Cập nhật vào: Thứ sáu - 23/07/2021 16:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 841 In bài viết