Nghiên cứu mối tương quan giữa sự xuất hiện pha Griffith và tính chất điện từ trong các hệ manganites tách pha

Cập nhật vào: Thứ hai - 06/09/2021 01:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 665 In bài viết