Nghiên cứu sản xuất thành công chế phẩm Lactoferrin từ Pichia pastoris tái tổ hợp

Cập nhật vào: Thứ ba - 16/03/2021 02:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 819 In bài viết