Nghiên cứu xây dựng TCVN về bài đo đánh giá chất lượng các sản phẩm phần mềm ký số, kiểm tra chữ ký số, lưu trữ văn bản điện tử đã ký số và xây dựng công cụ thử nghiệm đo đánh giá chất lượng

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/07/2019 23:37 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 811 In bài viết