Diễn đàn mở EuroScience 2022

Diễn đàn mở EuroScience 2022

Diễn đàn mở EuroScience (ESOF), diễn ra từ 13-16/7/2022, là diễn đàn họp hai năm một lần được thiết kế để cung cấp cho cộng đồng khoa học một nền tảng...

Công bố quốc tế về trí tuệ nhân tạo

Công bố quốc tế về trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) được cho là công nghệ quan trọng nhất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0), là yếu tố có thể dẫn đến sự...

Tìm hiểu về vòng đời dữ liệu

Tìm hiểu về vòng đời dữ liệu

Vòng đời dữ liệu gồm bốn yếu tố sau đây: (1) đầu vào và thu thập dữ liệu; (2) quản lý dữ liệu; (3) phân tích và sử dụng dữ liệu; và (4) đầu ra và...

  Trang trước  1 2 3 ... 84 85 86  Trang sau