Ứng dụng kỹ thuật Multilocus Sequence typing (MLST) để mô tả đặc điểm dịch tễ học phân tử của các chủng vi khuẩn A. baumannii mang gen New Delhi Metallo- β-lactamase

Cập nhật vào: Thứ ba - 13/08/2019 22:49 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1737 In bài viết