Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Triển khai tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về khoa học và công nghệ (KH&CN); các nội dung đột phá cho KH&CN; phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;… Đó là một số nội dung trọng tâm được đề cập đến trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương (Ban TGTW) với Bộ KH&CN chiều ngày 19/02/2019 tại Hà Nội.

https://www.most.gov.vn/Images/editor/images/02_20_Ban%20Tuy%C3%AAn%20gi%C3%A1o%20TW_1.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đ/c Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban TGTW cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Ban TGTW: Vụ KH&CN, Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề; Vụ Các vấn đề xã hội; Văn phòng; Vụ Tổng hợp; Vụ Tuyên truyền.

Về phía Bộ KH&CN có đ/c Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Công nghệ cao, Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng điểm lại các kết quả đã đạt được trong thời gian qua theo Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN và Ban TGTW. Theo đó, thời gian qua, Bộ KH&CN đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban TGTW tiến hành rà soát 05 quan điểm, 02 mục tiêu và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW để đánh giá, chỉ ra mặt làm được và chưa làm được, nguyên nhân và giải pháp tiếp tục phát huy mặt tích cực đề ra. Đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi so với thời điểm ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW (tháng 11/2012), Ban TGTW đã thống nhất với Bộ KH&CN trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng thời, phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Phối hợp triển khai sơ kết Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bộ KH&CN và Ban TGTW cũng đã và đang phối hợp triển khai rất tích cực Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;…

Hai bên cũng đã cùng trao đổi, thảo luận về kế hoạch triển khai các hoạt động trong năm 2019 và những năm tiếp theo nhằm tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân trong triển khai thực hiện đường lối của Đảng về phát triển KH&CN. Đồng chí Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng Ban TGTW cho rằng, chúng ta đã xác định rõ vai trò, vị trí của KH&CN và đã có các cơ chế, chính sách phát triển. Tuy nhiên, cần thêm nhiều cơ chế, chính sách hơn nữa để tạo ra sự đột phá cho KH&CN trong thời gian tới. KH&CN là mấu chốt để phát triển mà quốc gia nào cũng cần hướng đến. Đồng thời, cũng cần đưa đổi mới sáng tạo vào các khâu đột phá sắp tới; nâng tầm hơn việc quy tụ, chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ tri thức, các nhà khoa học; đẩy mạnh hoạt động truyền thông qua nhiều hình thức khác nhau, đồng chí Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ KH&CN gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Nguyễn Thanh Long và các đơn vị thuộc Ban TGTW đã sắp xếp thời gian tham dự buổi làm việc với Bộ. Buổi làm việc có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới. Bộ trưởng khẳng định, Bộ KH&CN luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng và phối hợp trong nhiều hoạt động của Ban TGTW. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Ban TGTW đối với ngành KH&CN, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự chuyển dịch chính sách coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo.

Cũng theo Bộ trưởng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng được khẳng định rõ vai trò và đã được Chính phủ đưa vào nhiều khâu cần đột phá trong thời gian tới. Hiện nay, Bộ KH&CN đã và đang tập trung vào các nội dung trọng tâm như thể chế chính sách, đầu tư; hạ tầng, nguồn nhân lực; tổ chức, quản lý các nhiệm vụ KH&CN. 

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo Ban TGTW đều cho rằng, hai bên đã có nền tảng hợp tác và cùng trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai một số hoạt động trọng tâm như: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Phối hợp khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển và ứng dụng KH&CN, công tác trí thức KH&CN; Phối hợp đánh giá việc triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai bên cũng sẽ phối hợp để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, sơ kết, đánh giá thực hiện các nghị quyết, quy định, văn bản của Đảng liên quan đến lĩnh vực KH&CN. Các nhiệm vụ sẽ được giao cho đơn vị đầu mối của hai bên và có kế hoạch triển khai, báo cáo cụ thể.

Nguồn: CESTC