Chính sách mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ từ lâu vẫn đi đầu trong KHCN&ĐM. Tuy nhiên, các chỉ số đổi mới trong doanh nghiệp, số liệu về tăng trưởng năng suất đa yếu tố cho thấy rằng khoảng cách của Hoa Kỳ so với các nước đã được thu hẹp dần. NC&PT và bằng sáng chế của các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đã tăng trưởng chậm hơn so với trước đây. Chiến lược đổi  mới  sáng tạo 2009: Định hướng tăng trưởng bền vững và chất lượng việc làm, được cập nhật và ban hành lại vào tháng 2/2011, cung cấp các định hướng chiến lược cho các chính sách của Chính phủ để đẩy mạnh nền kinh tế dựa trên đổi mới.

Kết quả hình ảnh cho us science innovation

Điều hành chính sách KHCN&ĐM: Do thắt chặt tài chính, nên đầu tư NC&PT liên bang dự kiến sẽ giảm từ 147 tỷ USD năm 2010 xuống còn 142,7 tỷ USD năm 2014, sau đó tăng trở lại. Những nỗ lực đã được thực hiện để tăng cường chính sách và đánh giá KHCN&ĐM.

Trong năm 2013, một hướng dẫn mới được công bố để cải thiện quá trình cấp tài trợ bằng cách tinh giản tám quy định của Liên bang, được thực hiện đầy đủ vào năm 2014. Năm 2008, các cơ quan liên bang đã cùng  nhau  xác  định  một  Lộ  trình  Chính  sách  Khoa  học  (SOSP)  và đang cùng làm việc để cải thiện đánh giá tác động của khoa học. Ngoài ra, Quỹ Khoa học Quốc gia đang thực hiện một chương trình nghiên cứu về “Khoa học của Chính sách Khoa học và Đổi mới”, nhằm xây dựng  một cơ sở phân tích và kiến thức cho SOSP và một cộng đồng nghiên cứu SOSP.

Những nguồn tăng trưởng mới: Ngân sách liên bang năm 2014 đã đầu tư 2,9 tỷ USD để tạo việc làm trong lĩnh vực chế tạo chất lượng cao và làm cho Hoa Kỳ trở thành một trung tâm thu hút hoạt động sản xuất. Mục đích là để tăng cường NC&PT các quy trình sản xuất tiên tiến, vật liệu công nghiệp tiên tiến và robot, nhằm khuyến khích tinh thần kinh doanh khởi nghiệp và cải thiện quá trình chuyển đổi từ khi có những phát hiện/khám phá đến thương mại hóa.

Những thách thức mới: Cải thiện sức khỏe của người dân Hoa Kỳ, trong khi vẫn phải duy trì sự đi đầu của Hoa Kỳ trong nghiên cứu y - sinh và xây dựng nền kinh tế sinh  học của tương lai, là một vấn  đề chính sách mới. Chính phủ liên bang cam kết tài trợ cho nghiên cứu y tế, tập trung vào khoa học thần kinh và tăng lợi ích của các khoản đầu tư cho y tế. Ra mắt với 100 triệu USD trong năm 2014, Sáng kiến bộ não  (BRAIN)  tìm  kiếm  những  cách  thức  điều  trị  mới,  chữa  bệnh  và ngăn ngừa rối loạn não, chẳng hạn như bệnh Alzheimer, động kinh và chấn thương não.

Đổi mới trong doanh nghiệp: Ngân sách công tài trợ cho NC&PT của doanh nghiệp đã giảm kể từ năm 2008, chủ yếu là do sự sụt giảm trong  ngân  sách  quốc  phòng.  Tuy  nhiên,  gần  đây  việc  tài  trợ  này  đã được hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp NC&PT và đổi mới. Tín dụng thuế nghiên cứu và thực nghiệm hết hạn vào năm 2013, tuy nhiên, các cuộc đàm phán đang tiếp tục để gia hạn hiệu lực.

Trong vài năm tới, phần lớn các khoản đầu tư NC&PT tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Các chương trình dịch vụ tư vấn công nghệ đã được đưa ra năm 2013 tập trung vào các công ty sản xuất và mới thành lập từ những tiến bộ trong nghiên cứu cơ bản. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đề xuất mở rộng bảo lãnh vốn vay và cơ chế chia sẻ rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Chuyển giao và thương mại hóa công nghệ: Các cơ quan liên bang tiếp tục đạt tiến bộ trong việc định hình lại các ưu tiên và chương trình của  họ  để  đáp  ứng  các  mục  tiêu  đặt  ra  trong  Biên  bản  ghi  nhớ  của Tổng  thống  về  đẩy  mạnh  chuyển  giao  và  thương  mại  hóa  công  nghệ các  nghiên  cứu  liên  bang  trong  hỗ  trợ  các  doanh  nghiệp  tăng  trưởng cao tháng 10/2011. Môi trường cho tinh thần kinh doanh sáng tạo là rất tốt.  Cuối  năm  2011,  các  chương  trình  Chuyển  giao  công  nghệ  trong doanh nghiệp nhỏ (STTR) và Nghiên cứu đổi mới ở doanh nghiệp nhỏ (SBIR) đã được kéo dài đến năm 2017. Các  hoạt  động  đổi  mới,  NC&PT  và  hỗ  trợ  hợp  tác  về  NC&PT  đã  diễn  ra  trong  doanh  nghiệp  nhỏ,  doanh  nghiệp  trẻ  và  các  trường  đại học.

Các  cụm  và  chuyên  môn  thông  minh:  Chính  phủ  liên  bang  làm việc với các cơ quan như Cục Quản lý doanh nghiệp nhỏ và Cục Quản lý phát triển kinh tế để phát triển các cụm khu vực về công nghệ tiên tiến (ví dụ như người máy, năng lượng, an ninh mạng), hệ thống thực phẩm,  băng  thông  rộng  và  giải  trí.  Văn phòng  Đổi  mới  và  Thúc  đẩy tinh thần kinh doanh ở cấp độ khu vực thông qua Chương trình Thách thức  i6  (i6  Challenge),  một  chương  trình  tài  trợ  cạnh  tranh  liên  cơ quan.

P.A.T (NASATI), theo OECD Science, Technology and Industry Outlook