Công nghệ chiếm gần 45% vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Khoa học công nghệ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 81,9 triệu đô la Mỹ chiếm 44,7% tổng vốn đầu tư.

Tiếp đó, lĩnh vực ngân hàng đứng thứ hai với 37,1 triệu đô la, chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư; thông tin và truyền thông đứng thứ ba với gần 31 triệu đô la, chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Nguồn số liệu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư