Đà Nẵng: Thúc đẩy xã hội hóa đầu tư cho khoa học công nghệ

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, tập trung phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở ngành thúc đẩy phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tại đơn vị. Tổ chức rà soát, hoàn thiện các văn bản liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, đảm bảo các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, triển khai thực hiện. Nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, nhất là hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học, tăng cường cơ chế đặt hàng nghiên cứu khoa học của nhà nước đối với lĩnh vực trọng tâm phát triển của thành phố trong thời gian tới (các đề tài liên quan đến xây dựng thành phố môi trường, thành phố thông minh, tiết kiệm năng lượng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...).

Khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ liên kết doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực; sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong triển khai cơ chế hợp tác công tư, đồng tài trợ để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trên cơ sở bám sát quy hoạch phát triển ngành khoa học công nghệ của thành phố.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp các sở ngành huy động đa dạng các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ. Tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư, khai thác có hiệu quả khu công nghiệp cao, khu công nghệ thông tin tập trung, các khu công viên phần mềm và các khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện đề án "Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên”.

Đồng thời, chủ trì phối hợp Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố, Thành Đoàn, các trường, viện nghiên cứu... kết nối hiệu quả sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Đà Nẵng với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương khác.

Phát triển mạng lưới các tổ chức dịch vụ trung tâm môi giới, đánh giá, chuyển giao công nghệ. Đẩy mạnh liên kết giữa nhà nước, các nhà khoa học và doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương. Hỗ trợ phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ tiềm năng, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ.

Theo https://motthegioi.vn