Nghiên cứu các hợp chất từ một số loài Amomum và Eupatorium của Việt Nam cho sàng lọc hoạt tính kháng khuẩn và chống ung thư

Trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, nhóm nghiên cứu của PGS. TS. Phan Minh Giang tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã thực hiện đề tài:Nghiên cứu các hợp chất từ một số loài Amomum và Eupatorium của Việt Nam cho sàng lọc hoạt tính kháng khuẩn và chống ung thư”.

Mục tiêu của đề tài là i) nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất được phân lập từ một số loài thực vật có giá trị thuộc các chi Amomum và Eupatorium của Việt Nam; ii) thử nghiệm hoạt tính sinh học (kháng khuẩn, chống ung thư) của các hợp chất phân lập được nhằm phát hiện các hợp chất có hoạt tính sinh học có giá trị, và iii) biến cải hoá học dựa trên cấu trúc ưu tiên của một số hợp chất; vterpenoid có hoạt tính sinh học thành các thư viện chất cho nghiên cứu hoạt tính sinh học

Đề tài đã thu được một số kết quả nổi bật như sau:

Đề tài đã thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm, và gây độc tế bào phát hiện được một số hợp chất có hoạt tính sinh học mới qua đó có thể tiếp tục các nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc lên hoạt tính sinh học để phát triển các tác nhân điều trị. Đề tài cũng mở rộng thử nghiệm hoạt tính kháng viêm và ức chế -glucosidase do phân lập được nhóm hợp chất có cấu trúc liên quan đến enzym  hoạt tính này. Kết quả đã đánh giá được hoạt chất gây độc tế bào và ức chế mạnh sự sản sinh NO eupatoriopicrin từ cây Yên bạch Nhật đánh giá ảnh hưởng methyl hóa khung flavonon đến một số hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các hợp chất quercetin và kaempferol trong số đó 5-hydroxy-3,7,3′,4′-tetramethoxyflavon ức chế Aspergillus niger -glucosidase trong dãy cácag/ml; đánh giá hoạt tính ức chế enzym mvới MIC 100  dẫn xuất acid trans-cinnamic (hoạt chất ức chế enzym mạnh nhất acid (E)-4- g/ml).mhydroxy-2-methoxycinnamic với IC50 58,65±1,20.

Qua các nghiên cứu Đề tài đã tập hợp được các cơ sở dữ liệu sắc ký và phổ của một thư viện các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc thiên nhiên bao gồm trên 60 hợp chất được phân lập thuộc các nhóm cấu trúc khác nhau.

Đề tài đã xây dựng được các qui trình đánh giá định tính và/hoặc định lượng nhanh các hợp chất có hoạt tính sinh học đáng quan tâm từ một số cây thuốc được nghiên cứu (Amomum koenigii, Eupatorium triplinerve, Eupatorium odoratum) sử dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).

Đề tài đã đóng góp các kiến thức mới về hoá thực vật và hoạt tính sinh học của các loài thực vật có giá trị thuộc các chi Amomum và Eupatorium, trong số đó có nhiều loài là các cây thuốc truyền thống và ít được nghiên cứu, tạo cơ sở khoa học cho ứng dụng các loài cây này.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18136/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)