Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn xây dựng tài liệu huấn luyện và đánh giá rủi ro tại nơi làm việc đối với cơ sở tồn chứa LPG

Để cung ứng thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), vấn đề đảm bảo an toàn cơ sở tồn chứa LPG có ý nghĩa hết sức quan trọng. Quá trình sản xuất, kinh doanh cơ sở tồn chứa LPG tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm gây mất an toàn, tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng từ việc rò rỉ khí dầu mỏ hóa lỏng, nguy cơ va đâm xe cộ, tai nạn nghề nghiệp, v.v…

Theo các quy định hiện hành, cơ sở tồn chứa LPG phải được đánh giá rủi ro định lượng để đảm bảo an toàn trong sử dụng, nói cách khác là mức rủi ro nằm trong phạm vi cho phép. Việc đánh giá rủi ro định tính là yêu cầu bắt buộc để lựa chọn các mối nguy thực hiện đánh giá rủi ro định lượng. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể nào với công tác đánh giá rủi ro định tính đối với cơ sở tồn chứa LPG. Do vậy, việc thu thập, tổng hợp tình hình thực hiện công tác đánh giá rủi ro trên thế giới và trong nước, đánh giá thực trạng, nghiên cứu chuyên môn từ đó xây dựng tài liệu huấn luyện về đánh giá rủi ro tại nơi làm việc với cơ sở tồn chứa LPG là hết sức cần thiết.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của việc cần có tài liệu hướng dẫn về đánh giá rủi ro tại nơi làm việc đối với cơ sở tồn chứa LPG, nhóm nghiên cứu với Chủ nhiệm đề tài Trần Văn Lượng, Cơ quan chủ trì là Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, đã thực hiện "Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn xây dựng tài liệu huấn luyện và đánh giá rủi ro tại nơi làm việc đối với cơ sở tồn chứa LPG". Mục tiêu của đề tài là xây dựng tài liệu huấn luyện về đánh giá rủi ro định tính tại nơi làm việc đối với cơ sở tồn chứa LPG.

Sau quá trình nghiên cứu, đề tài đã thực hiện được những nhiệm vụ như sau:

- Nghiên cứu tổng quan, rà soát các quy định quốc tế có liên quan đến ĐGRR cơ sở tồn chứa LPG.

- Rà soát các quy định đối với cơ sở tồn chứa LPG

- Đánh giá hiện trạng cơ sở tồn chứa LPG

- Tổng hợp hiện trạng công tác đánh giá, quản lý rủi ro cơ sở tồn chứa LPG

- Nghiên cứu, tổng hợp các nội dung đánh giá rủi ro tại nơi làm việc đối với cơ sở tồn chứa LPG

- Nghiên cứu, biên soạn, dự thảo tài liệu huấn luyện và hội thảo khoa học về đánh giá rủi ro tại nơi làm việc đối với cơ sở tồn chứa LPG Tài liệu huấn luyện đánh giá rủi ro định tính tại nơi làm việc đối với cơ sở tồn chứa LPG đã đưa ra được những kiến thức cơ bản cần thiết trang bị cho thực hiện đánh giá rủi ro các cơ sở tồn chứa LPG. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ quản lý an toàn cơ sở tồn chứa LPG, cán bộ thực hiện công tác phê duyệt báo cáo đánh giá rủi ro tại các đơn vị quản lý Nhà nước.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16326/2019) tại Cục Thông tin KHCNQG.

Đ.T.V (NASATI)