Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm chất hữu cơ và giảm thiểu phát sinh khí gây mùi (sunfua) trong nước sông nội đô ở miền Bắc Việt Nam

Việt Nam là nước đang phát triển và định hướng của Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hóa. Theo đó, áp lực phát triển công nghiệp gây tác động rất lớn đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước. Công nghệ xử lý nước thải mặc dù đã được phát triển khá nhanh cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong thời gian vừa qua, tuy nhiên việc áp dụng vào thực tiễn vẫn còn hạn chế.

Hiện nay, xử lý nước thải với các đặc tính ô nhiễm chất hữu cơ bằng biện pháp sinh học được coi là phương pháp thân thiện với môi trường và được ứng dụng nhiều ở các nước trên thế giới. Đây là công nghệ xử lý nước thải dựa trên hoạt động của vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải mang lại hiệu quả cao, chi phí hợp lý, dễ dàng vận hành. Xuất phát từ thực tiễn trên, nhóm nghiên cứu của ThS. Lương Duy Hanh tại Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm chất hữu cơ và giảm thiểu phát sinh khí gây mùi (sunfua) trong nước sông nội đô ở miền Bắc Việt Nam” từ năm 2017 đến năm 2019.

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông nội đô miền Bắc Việt Nam; điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá chất lượng nước thải theo các nguồn; nghiên cứu các giải pháp xử lý nước sông giảm thiểu ô nhiễm CHC và giảm phát sinh khí gây mùi bằng các chất ô xy hóa khác nhau; tính toán lượng phát sinh khí gây mùi (sunfua) tại các sông nội đô thành phố Hà Nội làm căn cứ đề xuất giải pháp giảm thiểu; đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý giảm thiểu ô nhiễm CHC và giảm phát sinh khí gây mùi (sunfua) trong nước sông nội đô.

Sau gần hai năm nghiên cứu, đề tài đã thu được các kết quả sau:

1. Đánh giá được hiện trạng chất lượng nước sông nội đô thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam và Hải Dương.

2. Đánh giá được chất lượng nước thải theo các nguồn ô nhiễm tại các sông thuộc phạm vi nghiên cứu.

3. Đánh giá được các giải pháp xử lý nước sông giảm thiểu ô nhiễm CHC và giảm phát sinh khí gây mùi bằng các chất ô xy hóa khác nhau.

4. Xây dựng và đánh giá được giải pháp kỹ thuật xử lý nước sông giảm thiểu ô nhiễm CHC và giảm phát sinh khí gây mùi bằng giải pháp cung cấp ô xy ở các độ sâu khác nhau.

5. Tính toán được lượng phát sinh khí gây mùi (sunfua) tại các sông nội đô thành phố Hà Nội làm căn cứ đề xuất giải pháp giảm thiểu.

6. Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý giảm thiểu ô nhiễm CHC và giảm phát sinh khí gây mùi (sunfua) trong nước sông nội đô.

Nghiên cứu đã xây dựng được giải pháp xử lý ô nhiễm chất hữu cơ, đồng thời giảm thiểu được ô nhiễm mùi (H2S) trong sông nội đô ở miền Bắc Việt Nam với kỹ thuật đơn giản, chi phí thấp, dễ thực hiện, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên, không phá vỡ cân bằng sinh thái (không sử dụng hóa chất).

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17060/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)