Nghiên cứu mô hình ra quyết định tối ưu cho doanh nghiệp và tổ chức dựa trên tích hợp lý thuyết mô phỏng và phương pháp quản trị tinh gọn Made in Vietnam

Trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, TS. Nguyễn Đăng Minh cùng các cộng sự tại Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện đề tài:Nghiên cứu mô hình ra quyết định tối ưu cho doanh nghiệp và tổ chức dựa trên tích hợp lý thuyết mô phỏng và phương pháp quản trị tinh gọn Made in Vietnam”. Mục tiêu tổng thể của đề tài nghiên cứu là xây dựng mô hình ra quyết định tối ưu bằng cách tích hợp tư duy mô phỏng và phương pháp Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam.

Kết quả nghiên cứu về thực trạng ra quyết định tại doanh nghiệp Việt Nam Kết quả nghiên cứu đã nhận định hai đặc điểm nổi bật của quá trình ra quyết định trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay như sau: 

Thứ nhất, doanh nghiệp Việt Nam hầu hết thiếu một tư duy, một mô hình ra quyết định quản trị khoa học, thống nhất chung trên toàn doanh nghiệp dẫn đến các quyết định chịu ảnh hưởng lớn từ miền kinh nghiệm của cá nhân, nhóm cá nhân, vì vậy gây ra nhiều khó khăn trong quá trình ra quyết định cho doanh nghiệp. Tốc độ ra quyết định quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam tương đối nhanh (phần lớn theo chủ nghĩa kinh nghiệm) nhưng hiệu quả ra quyết định còn thấp. 

Thứ hai, các quyết định được đưa ra trong doanh nghiệp thường thiếu tính toàn diện và đồng bộ. Ví dụ, khi đưa ra quyết định đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp chỉ tập trung vào các quyết định mua mới trang thiết bị máy móc, chưa xem xét quyết định về các yếu tố khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phương pháp quản trị trang thiết bị công nghệ như con người vận hành, tính phù hợp của máy móc công nghệ mới với hiện trạng máy móc hiện có… do đó dẫn đến nhiều lãng phí tồn tại trong quá trình đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Kết quả xây dựng khung lý thuyết về mô phỏng trong ra quyết định cho doanh nghiệp Việt Nam Khung lý luận tư duy mô phỏng được sử dụng trong mô hình ra quyết định tối ưu tại các các doanh nghiệp Việt Nam bao gồm 3 thành phần chính đó là Mô hình AS IS, Mô hình TO BE, và các tiêu chí trong mô hình.

Để quá trình triển khai áp dụng mô hình ra quyết định tối ưu tích hợp lý thuyết mô phỏng và phương pháp Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam được hiệu quả, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng thực hiện bốn điều kiện sau đây:

- Thể hiện sự cam kết lâu dài của ban lãnh đạo thông qua việc tiên phong áp dụng mô hình ra quyết định đã được đề xuất vào thực tiễn quá trình ra quyết định hàng ngày của mình. Đồng thời ban lãnh đạo cần luôn luôn sẵn lòng lắng nghe ý kiến đóng góp, các ý tưởng cải tiến của đội ngũ thành viên trong doanh nghiệp để ngày càng hoàn thiện quy trình ra quyết định phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp mình để có thể tạo ra hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp.

- Xây dựng và duy trì các chương trình đào tạo nội bộ về mô hình ra quyết định mới thường xuyên. Các chương trình đào tạo cần bao gồm hai phần chính (i) Đào tạo về Tâm Thế và (ii) Đào tạo về chuyên môn. Đồng thời các chương trình đào tạo cần được từng doanh nghiệp nghiên cứu xây đựng để phù hợp với mức năng lực của từng đối tượng (lãnh đạo, quản lý, cấp trung).

- Xây dựng chính sách phân quyền và trao quyền trong ra quyết định tạo động lực cho người lao động chủ động tham gia vào quá trình đưa ra quyết định phù hợp với năng lực, vị trí và vai trò của mình trong công ty. 

- Phát huy tối đa sự tham gia (Tâm Thế) của toàn bộ nhân viên từ tất cả các cấp trong doanh nghiệp. Việc áp dụng mô hình ra quyết định mới này vào quá trình ra quyết định hàng ngày không chỉ của riêng người lãnh đạo doanh nghiệp mà cần có sự tham gia của toàn bộ nhân viên từ các cấp. Người lãnh đạo tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của nhân viên, đồng thời nhân viên luôn có tâm thế tốt trong việc triển khai áp dụng, chủ động thay đổi tư duy, phương pháp ra quyết định cũ sang tư duy và phương pháp ra quyết định mới và khoa học sẽ giúp phát huy được sức mạnh tập thể của doanh nghiệp trong các hoạt động quản trị của mình.

Đóng góp chính của đề tài là nghiên cứu xây dựng mô hình ra quyết định tối ưu cho doanh nghiệp và tổ chức dựa trên tích hợp lý thuyết mô phỏng và phương pháp Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam. Kết quả nghiên cứu đã góp phần mở rộng nền tảng lý luận về ra quyết định trong doanh nghiệp tại Việt Nam và đồng thời cũng là một nền tảng kiến thức mới về quản trị dựa trên tích hợp tư duy mô phỏng và phương pháp Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam trong hoạt động ra quyết định. Đây sẽ là một bộ khung lý thuyết có giá trị tham khảo cho các nhà nghiên cứu trong tương lai tiếp tục phát triển lý luận về ra quyết định và các nghiên cứu về quản trị tổ chức.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17347/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)