Nghiên cứu phương pháp đánh giá, xác định chiều dày và tận dụng lớp bùn loãng để nâng cao hiệu quả chạy tàu tại các luồng tàu biển tại Việt Nam

Với hơn 3500 km bờ biển Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về tài nguyên và phát triển kinh tế biển đặc biệt là cơ hội xây dựng các thương cảng để giao thương với khu vực và quốc tế. Hiện nay cả nước có khoảng 40 tuyến luồng vào các cảng biển, các tuyến luồng tàu biển phần lớn đều gặp khó khăn vì chịu ảnh hưởng của hiện tượng sa bồi... Để duy trì chiều sâu hành hải trên các tuyến luồng tàu theo thiết kế ban đầu, hàng năm nhà nước phải tiến hành tổ chức công tác nạo vét duy tu với kinh phí lớn. Vấn đề đặt ra là, với kinh phí có hạn dành cho nạo vét duy tu, làm thế nào để thực hiện công tác nạo vét duy tu với hiệu quả cao, mang lại lợi ích kinh tế xã hội, tiết kiệm ngân sách.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu của ThS. Nguyễn Anh Tuấn tại Cục Hàng hải Việt Nam đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu phương pháp đánh giá, xác định chiều dày và tận dụng lớp bùn loãng để nâng cao hiệu quả chạy tàu tại các luồng tàu biển tại Việt Nam” từ năm 2019 đến năm 2020.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung theo đề cương đã được phê duyệt, trong đó các nội dung chính và các đóng góp của đề tài được như sau:

Đánh giá tổng quan yêu cầu, ý nghĩa áp dụng điều kiện chạy tàu trong trên bùn loãng trong điều kiện ở Việt Nam;

- Tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết và các kết quả nghiên cứu liên quan đến vấn đề bùn loãng và chạy tàu trên bùn loãng;

- Phân tích đặc điểm địa hình địa mạo đường bờ cửa sông ven biển Việt Nam, đánh giá khả năng xuất hiện bùn loãng và điều kiện ứng dụng để nâng cao hiệu quả khai thác luồng tàu. Trong đó, trên cơ sở đánh giá sản lượng hàng hóa và nhu cầu đón tàu lớn thông qua các luồng hàng hải, Đề tài đã đánh giá và đưa ra khuyến nghị 4 khu vực ở Việt Nam có điều kiện địa hình, địa mạo, hình thái bờ biển và các yếu tổ động lực (thủy triều, sóng, gió…) phù hợp và có khả năng xuất hiện và tận dụng lớp bùn loãng để chạy tàu;

- Xây dựng phương pháp đánh giá sa bồi, bùn loãng dựa trên phương pháp phân tích số liệu thống kê dựa trên lý thuyết phân tích Fourier, hồi quy đa biến, làm cơ sở xác định đáy chạy tàu hợp lý;

- Xây dựng phương pháp, tiêu chí định lượng để đánh giá hiệu quả duy trì luồng tàu và xác định thời điểm nạo vét duy tu hợp lý;

- Xây dựng chương trình tự động tính toán và phương trình hồi quy đa biến độ dày bùn loãng tại luồng Soài Rạp;

- Xây dựng quy trình đo đạc xác định đáy chạy tàu khi có lớp bùn loãng.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17917/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)