Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám trong đánh giá thiệt hại của bão đổ bộ vào khu vực biển Trung bộ, Việt Nam

Nghiên cứu khả năng sử dụng các ảnh viễn thám trong giám sát các thông tin về điều kiện môi trường, kinh tế, xã hội liên quan các thảm họa thiên tai, đặc biệt chú trọng đến bão, lũ, là một trong những thiên tai thường xuyên gây nhiều thiệt hại đối với khu vực ven biển Trung bộ, Việt Nam. Các mô hình thống kê phù hợp với việc xây dựng bộ chỉ số về thiệt hại liên quan đến bão, dựa trên những ảnh Viễn thám và các thông tin thu thập mặt đất trước bà sau bão nhằm đưa ra được một bộ chỉ số tích hợp, bao quát dễ phân tích trực quan đối với người sử dụng, dễ tích hợp với các thông tin khác. Nghiên cứu mới này nhằm khả năng mở rộng mô hình đối với toàn lãnh thổ và đối với các lĩnh vực sản xuất khác, nhằm xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh trong quản lý thiên tai bão lũ đặc biệt trong việc ước đoán thiệt hại do bão lũ gây ra nhằm phòng chống và ứng phó hiệu quả.

Nhóm nghiên cứu do Cơ quan chủ quản Qũy Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia phối hợp cùng Chủ nhiệm đề tài Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Ngà thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám trong đánh giá thiệt hại của bão đổ bộ vào khu vực biển Trung bộ, Việt Nam” với mục tiêu Xây dựng một hệ thống thông tin giúp giám sát thiệt hại do bão đổ bộ vào khu vực Trung bộ về các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp và hạ tầng giao thông ; Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số trên ảnh viễn thám phục vụ ước đoán thiệt hại do bão gây ra. 

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau: 

- Đề tài đã thu thập được toàn bộ dữ liệu về 24 cơn bão đổ bộ vào khu vực Trung bộ cùng với các dữ liệu đi kèm về cơn bão (hướng, tốc độ di chuyển, cường độ gió, đặc biệt là mưa bao gồm cả số liệu trạm đo và số liệu mưa vệ tinh GSMap) và số liệu về thiệt hại nông nghiệp cho từng địa phương đến cấp huyện 

- Các dữ liệu đã được đưa vào cơ sở dữ liệu về thiệt hại về nông nghiệp trên nền GIS 

- Sử dụng mô hình thủy văn kết hợp với viễn thám và một hướng mới trong nghiên cứu đánh giá thiệt hại do mưa lũ liên quan đến bão. Đề tài đã sử dụng số liệu mưa vệ tinh GSMap từng giờ suốt thời gian mưa bão để mô phỏng khả năng ngập lụt bằng kết hợp 2 mô hình thủy văn (KINEROS 2 và REC-RAS) cho những cơn bão xảy ra trong quá khứ, so sánh vùng nước ngập được mô phỏng với đánh giá từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao trước và sau bão.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15244/2018) tại Cục Thông tin KH&CNQG

Đ.T.V (NASATI)