Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng hướng tới phát triển bền vững các doanh nghiệp sản xuất chế tạo - Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế

Từ năm 2017 đến năm 2019, nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh do PGS.TS. Phan Chí Anh dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng hướng tới phát triển bền vững các doanh nghiệp sản xuất chế tạo - Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế”.

Mục tiêu chính của đề tài là tổng hợp lý luận nền tảng về quản trị chất lượng & quản trị chuỗi cung ứng và các nghiên cứu kể từ 2000 để làm rõ cơ sở lý luận, các đặc điểm, mô hình/ khung phân tích quản trị chất lượng chuỗi cung ứng, kết quả & hiệu quả áp dụng quản trị chất lượng chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất chế tạo; Đề xuất khung phân tích quản trị chất lượng chuỗi cung ứng phù hợp với đặc thù và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo thuộc lĩnh vực công nghiệp trọng điểm Việt Nam. Khung phân tích dự kiến sẽ bao gồm các yếu tố chiến lược chất lượng; chất lượng thiết kế sản phẩm, quản trị quá trình, quản trị quan hệ khách hàng, quản trị quan hệ nhà cung cấp, quản trị rủi ro (ISO 31000) và an toàn sản phẩm chuỗi cung ứng (ISO 28000).

Đề tài đã thu được các kết quả nổi bật như sau:

- Đã nghiên cứu một số kinh nghiệm xây dựng và triển khai mô hình và hoạt động thực tế quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất chế tạo tại các nước công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc.

- Đã kiểm định khung phân tích đánh giá quản trị chất lượng chuỗi cung ứng trong thực tiễn hoạt động các doanh nghiệp sản xuất chế tạo tại Việt Nam theo hướng tiếp cận hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế trên cơ sở áp dụng dụng các tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 31000, và ISO 28000.

- Đã ứng dụng khung phân tích vào đánh giá hiện trạng hoạt động quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại một số doanh nghiệp sản xuất chế tạo Việt Nam thuộc lĩnh vực công nghiệp điện/điện tử, xe hơi, chế tạo máy nhằm nhận dạng các điểm mạnh, yếu trong hệ thống quản trị chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam cũng như tác động của hệ thống quản trị tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đã gợi ý và đề xuất một số giải pháp về thực hiện các yếu tố bảo đảm (thể chế, môi trường hạ tầng địa phương, nhân lực, công nghệ, tài chính) phục vụ việc áp dụng quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16826/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)