Thiết kế, tổng hợp, thử tác dụng kháng ung thư của một số dãy dẫn chất acylhydrazon mới hướng hoạt hóa caspase

Trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, nhóm nghiên cứu của TS. Trần Phương Thảo tại Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài: “Thiết kế, tổng hợp, thử tác dụng kháng ung thư của một số dãy dẫn chất acylhydrazon mới hướng hoạt hóa caspase”.

Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu sau: Thiết kế và tổng hợp được 40-50 dẫn chất acylhydrazon mới có cấu trúc độc đáo, đa dạng hướng hoạt hóa enzym caspase và gây độc với tế bào ung thư; Thử hoạt tính sinh học: Thử tác dụng hoạt hóa caspase và độc tính tế bào ung thư (in vitro) của các dẫn chất tổng hợp được; Thử tác dụng chống ung thư in vivo của một số dẫn chất có độc tính tế bào in vitro mạnh; và Thiết lập được mối liên quan cấu trúc, tác dụng hoạt hóa caspase của các dẫn chất tổng hợp được.

Đề tài đã tổng hợp và thử được hoạt tính kháng tế bào ung thư của 53 dẫn chất acylhydrazon mới mang khung 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-on và 4(3H)- quinazolinon. Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và mang lại đóng góp có ý nghĩa cho quá trình nghiên cứu các acylhydrazon mới hướng hoạt hóa caspase. Kết quả cho thấy vòng 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-on và 4(3H)-quinazolinon rất có triển vọng để thay thế nhân 4-benzylpiperazin-1-yl (phần A) của PAC-1.

Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí uy tín ở trong và ngoài nước, như: Chemistry & Biodiversity 15(10):e1800322. doi: 10.1002/cbdv.201800322 SCI, IF (2017) = 1.62 với tiêu đề: “N’-[(E)-Arylidene]-2-(2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4- benzoxazin-4-yl)-acetohydrazides: Synthesis and Evaluation of Caspase Activation Activity and Cytotoxicity”; Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 34:1, 465-478, DOI: 10.1080/14756366.2018.1555536 SCI, IF (2017) = 3.64: “(E)-N'-Arylidene-2-(4-oxoquinazolin-4(3H)-yl) acetohydrazides: Synthesis and evaluation of antitumor cytotoxicity and caspase activation activity”; RSC Advances, 2019, 9, 29619-29627, DOI: 10.1039/c9ra05763c SCI, IF (2018) = 3.049 : “In vitro and in silico determination of glutaminyl cyclase inhibitors”.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17064/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)