Tuyển chọn thực hiện 3 đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt danh mục 03 đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

Đề tài 1 là nghiên cứu xây dựng công nghệ điều tra, giám sát và bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa ở biển Việt Nam. Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm như: Quy trình công nghệ điều tra và giám sát rác thải nhựa trên biển phù hợp với điều kiện Việt Nam; mô hình hệ thống giám sát ô nhiễm rác thải nhựa trên biển sử dụng công nghệ viễn thám và GIS phù hợp với điều kiện Việt Nam; kết quả thử nghiệm và hoàn thiện quy trình điều tra, giám sát ô nhiễm rác thải nhựa tại 01 khu vực điển hình; bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa trong các vùng biển Việt Nam với tỷ lệ phù hợp.

Đề tài 2 là nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mạng lưới điều tra cơ bản và giám sát môi trường biển giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045. Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm như: Báo cáo về cơ sở khoa học xây dựng mạng lưới đo đạc, quan trắc và giám sát môi trường biển Việt Nam; sơ đồ mạng lưới đo đạc, quan trắc và giám sát môi trường biển Việt Nam; kết quả thử nghiệm đo đạc, quan trắc và giám sát môi trường biển tại 02 khu vực biển lựa chọn.

Đề tài 3 là nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí xác định ngưỡng chịu tải các khu vực quy hoạch nhận chìm chất nạo vét trong vùng lãnh hải Việt Nam. Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm: Báo cáo đánh giá hiện trạng nhận chìm chất nạo vét tại các khu vực biển Việt Nam; Bộ tiêu chí về ngưỡng chịu tải của các khu vực quy hoạch nhận chìm chất nạo vét trong vùng lãnh hải Việt Nam; báo cáo kết quả thử nghiệm cho một khu vực lựa chọn.

Nơi nhận hồ sơ tuyển chọn tại Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 20/4/2020.

NASATI