Xác định và phân tích hoàn chỉnh trình tự hệ gen ty thể của ba giống lợn bản địa (lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn đen Mường Lay) tại Việt Nam

TS. Võ Thị Bích Thủy cùng nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu hệ gen đã thực hiện đề tài: “Xác định và phân tích hoàn chỉnh trình tự hệ gen ty thể của ba giống lợn bản địa (lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn đen Mường Lay) tại Việt Nam” trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2019.

Các mục tiêu mà đề tài hướng đến là: Giải trình tự hoàn chỉnh hệ gen ty thể của 6 giống lợn bản địa. Trong đó, có 03 giống lợn thực hiện theo thuyết minh là: lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn đen Mường Lay; và 03 giống lợn đăng ký làm thêm là: lợn Mường Khương, lợn Hương, lợn Hạ Lang để đánh giá chính xác nguồn gen quý của địa phương; xác định mối quan hệ về nguồn gốc của 6 giống lợn bản địa của Việt Nam với một số giống lợn ở Châu Á, Châu Âu; đăng ký trình tự hệ gen ty thể hoàn chỉnh của 06 giống lợn bản địa Việt Nam vào ngân hàng gen quốc tế GenBank/NCBI.

Một số kết quả nổi bật của đề tài:

- Đã giải trình tự hoàn chỉnh hệ gen ty thể của 6 giống lợn bản địa. Trong đó, có 03 giống lợn thực hiện theo thuyết minh là: lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn đen Mường Lay; và 03 giống lợn đăng ký làm thêm là: lợn Mường Khương, lợn Hương, lợn Hạ Lang để đánh giá chính xác nguồn gen quý của địa phương.

- Đã xác định mối quan hệ về nguồn gốc của 6 giống lợn bản địa của Việt Nam với một số giống lợn ở Châu Á, Châu Âu.

- Đã đăng ký trình tự hệ gen ty thể hoàn chỉnh của 06 giống lợn bản địa Việt Nam vào ngân hàng gen quốc tế GenBank/NCBI.

- Đã lưu giữ ngân hàng mẫu máu và mẫu ADN đạt tiêu chuẩn cho giải trình tự hệ gen ty thể của 6 giống lợn (tổng số 164 mẫu máu và mẫu ADN)

- Đã giải trình tự hoàn chỉnh hệ gen ty thể của 6 giống lợn bản địa (lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn đen Mường Lay, lợn Mường Khương, lợn Hương, lợn Hạ Lang). Kết quả lắp ráp và chú giải hệ gen ty thể của 6 giống lợn bản địa (lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn đen Mường Lay, lợn Mường Khương, lợn Hương, lợn Hạ Lang). Ngoài ra, đã xác định được mối quan hệ nguồn gốc phát sinh chủng loại của 6 giống lợn bản địa.

- Đã xây dựng cơ sở dữ liệu hệ gen ty thể của 6 giống lợn bản địa (lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn đen Mường Lay, lợn Mường Khương, lợn Hương, lợn Hạ Lang) tại Việt Nam, và đăng ký trình tự hệ gen ty thể hoàn chỉnh của 6 giống lợn bản địa Việt Nam này vào ngân hàng gen quốc tế GenBank/ NCBI VNpig1.sqn> VNpig1 KX094894 (Lợn Ỉ) VNpig2.sqn> VNpig2 KX147100 (Lợn Móng Cái) Vnpig3.sqn >VNpig3 KX147101 (Lợn đen Mường Lay) VNpig4.sqn> VNpig4 KY432578 (lợn Mường Khương) VNpig5.sqn> VNpig5 KY800118 (Lợn Hạ Lang) VNpig6.sqn> VNpig6 KY964306 (Lợn Hương)

Kết quả nghiên cứu tạo tiền đề khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo về các giống lợn bản địa khác tại Việt Nam. Đồng thời, công trình nghiên cứu của chúng tôi hi vọng cung cấp đầy đủ cơ sở các dữ liệu thông tin di truyền về một số giống lợn bản địa Việt Nam, từ đó sẽ giúp xác định chính xác nguồn gốc giống, đánh giá đa dạng di truyền của những giống bản địa này, và hiểu được hiện trạng của vấn đề thất thoát nguồn gen vật nuôi bản địa Việt Nam. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng phục vụ cho mục tiêu bảo tồn, phát triển và khai thác có hiệu quả nguồn gen quý của sáu giống lợn bản địa. Những kết quả nghiên cứu cũng đóng góp vào thư viện nguồn gen của một số giống bản địa trong Ngân hàng gen Quốc gia.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16250/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)