Công nghệ gen (Genetic Engineering) (Cập nhật đến ngày 7/10/2022)

Công nghệ gen là gì? Trong tiếng Anh, công nghệ gen được gọi là Genetic Engineering. Ngoài ra, một số những khái niệm như Gene technology, genetic modification, gene technology cũng đều nói về kỹ thuật gen trong công nghệ sinh học hiện đại.

Nói một cách khái quát, công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. Quá trình này liên quan đến việc con người sử dụng các kỹ thuật trong sinh học tác động và tạo ra các biến đổi trên vật liệu di truyền nhằm đáp ứng mục đích nào đó. 

Ví dụ như mục đích chuyển gen từ một sinh vật này sang một sinh vật khác của một giống loài khác là để cho loài sau thừa hưởng những đặc tính tốt của loài trước, giúp tăng năng suất và hiệu quả của giống loài đó.

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Sciencedirect

1. Abolition of egg diapause by ablation of suboesophageal ganglion in parental females is compatible with genetic engineering methods
Journal of Insect Physiology29 August 2022Volume 142 (Cover date: October 2022)Article 104438
Nobuto Yamada, Yoshiko Mise, Toshiki Tamura
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191022000841/pdfft?md5=f934205f725ce14e6e3696a039609976&pid=1-s2.0-S0022191022000841-main.pdf
2. CT-205 CRISPR/Cas9 System: Use of Genetic Engineering in Healing Cancer and Other Genetic Diseases
Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia21 September 2022...
Julia Carvalho, Mauricio Peixoto
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S215226502201655X/pdfft?md5=4a0f522c23479b0fbdd471acc6432e0c&pid=1-s2.0-S215226502201655X-main.pdf
3. Algal biofuels: Technological perspective on cultivation, fuel extraction and engineering genetic pathway for enhancing productivity
Fuel16 March 2022Volume 320 (Cover date: 15 July 2022)Article 123814
P. R. Yaashikaa, M. Keerthana Devi, P. Senthil Kumar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122006767/pdfft?md5=da33f8f79f308fc16a4b053d6fe50c15&pid=1-s2.0-S0016236122006767-main.pdf
4. Biology of plants coping stresses: epigenetic modifications and genetic engineering
South African Journal of Botany 21 September 2021 Volume 144 (Cover date: January 2022) Pages 270-283
Samriti Sharma, Arjun Chauhan, Raj Kumar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254629921003537/pdfft?md5=8e7448543d337d0c2aae81aa5dcc185a&pid=1-s2.0-S0254629921003537-main.pdf
5. Microbial genetic engineering approach to replace shark livering for squalene
Trends in Biotechnology 19 April 2022 Volume 40, Issue 10 (Cover date: October 2022) Pages 1261-1273
Alok Patel, Maurizio Bettiga, Leonidas Matsakas
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167779922000762/pdfft?md5=72ccafc54723e4b6f71b83988471f9ad&pid=1-s2.0-S0167779922000762-main.pdf
6. Marker-free CRISPR-Cas9 based genetic engineering of the phytopathogenic fungus, Penicillium expansum
Fungal Genetics and Biology 23 March 2022 Volume 160 (Cover date: May 2022) Article 103689
S. E. Clemmensen, K. J. K. Kromphardt, R. J. N. Frandsen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087184522000330/pdfft?md5=53df18789e91896963cc5653234e9d3d&pid=1-s2.0-S1087184522000330-main.pdf
7. Promoter regulation and genetic engineering strategies for enhanced cellulase expression in Trichoderma reesei
Microbiological Research 21 March 2022 Volume 259 (Cover date: June 2022) Article 127011
Muhammad Adnan, Xuekun Ma, Gang Liu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501322000519/pdfft?md5=07fc556726b0303ae91f098c48b67c10&pid=1-s2.0-S0944501322000519-main.pdf
8. Optogenetics for transcriptional programming and genetic engineering
Trends in Genetics Available online 20 June 2022 In press, corrected proof
Tien-Hung Lan, Lian He, Yubin Zhou
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168952522001408/pdfft?md5=5a05988a63f9946d8a3ff8654479769f&pid=1-s2.0-S0168952522001408-main.pdf
9. Challenges and prospects for sustainable microalga-based oil: A comprehensive review, with a focus on metabolic and genetic engineering
Fuel 18 May 2022 Volume 324, Part A (Cover date: 15 September 2022) Article 124567
Saeed Ranjbar, F. Xavier Malcata
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122014168/pdfft?md5=eb02a5e3b7e6eb3dc334106fee70cf12&pid=1-s2.0-S0016236122014168-main.pdf
10. Increasing lipid accumulation in microalgae through environmental manipulation, metabolic and genetic engineering: a review in the energy NEXUS framework
Energy Nexus 19 February 2022 Volume 5 (Cover date: 16 March 2022) Article 100054
Aneka Mulgund
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772427122000171/pdfft?md5=b9865bf949f85f10f72c119ecc1f5a68&pid=1-s2.0-S2772427122000171-main.pdf
11. Genetic engineering of the acidophilic chemolithoautotroph Acidithiobacillus ferrooxidans
Trends in Biotechnology 15 November 2021 Volume 40, Issue 6 (Cover date: June 2022) Pages 677-692
Heejung Jung, Yuta Inaba, Scott Banta
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167779921002353/pdfft?md5=d8a19dfbda722e35946ffab8d830aa13&pid=1-s2.0-S0167779921002353-main.pdf
12. An improved Agrobacterium mediated transformation and regeneration protocol for successful genetic engineering and genome editing in eggplant
Scientia Horticulturae 14 November 2021 Volume 293 (Cover date: 5 February 2022) Article 110716
Muslima Khatun, Bhabesh Borphukan, Md. Salimullah
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423821008232/pdfft?md5=70b5a5783f20ccb64672d96999c34e28&pid=1-s2.0-S0304423821008232-main.pdf
13. Design and engineering of genetically encoded protein biosensors for small molecules
Current Opinion in Biotechnology 1 September 2022 Volume 78 (Cover date: December 2022) Article 102787
Alison C Leonard, Timothy A Whitehead
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166922001215/pdfft?md5=6806e13c82ee813694f1d7240289f842&pid=1-s2.0-S0958166922001215-main.pdf
14. Advanced genome-editing technologies enable rapid and large-scale generation of genetic variants for strain engineering and synthetic biology
Current Opinion in Microbiology 6 July 2022 Volume 69 (Cover date: October 2022) Article 102175
Yi Zeng, Yuxiang Hong, Peng Xu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369527422000595/pdfft?md5=16266aaa1e67038359cf6aeb98cbdad6&pid=1-s2.0-S1369527422000595-main.pdf
15. Engineering genetic circuits: advancements in genetic design automation tools and standards for synthetic biology
Current Opinion in Microbiology 16 May 2022 Volume 68 (Cover date: August 2022) Article 102155
Lukas Buecherl, Chris J Myers
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136952742200039X/pdfft?md5=ad0ace5642c54235ea6e26428cf7cfaa&pid=1-s2.0-S136952742200039X-main.pdf
16. Polyhydroxybutyrate (PHB) production from crude glycerol by genetic engineering of Rhodotorula glutinis
Bioresource Technology Reports 9 April 2022 Volume 18 (Cover date: June 2022) Article 101048
Ganies Riza Aristya, Yu-Ju Lin, Hong-Wei Yen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589014X22001050/pdfft?md5=e8b2868054d1f0393060692cbcdf7ffc&pid=1-s2.0-S2589014X22001050-main.pdf
17. Natural genetic engineering: A programmed chromosome/DNA elimination
Developmental Biology 20 March 2022 Volume 486 (Cover date: June 2022) Pages 15-25
Malgorzata Kloc, Jacek Z. Kubiak, Rafik M. Ghobrial
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160622000513/pdfft?md5=5b1e910681c96c0e42d5f330c2dd580c&pid=1-s2.0-S0012160622000513-main.pdf
18. A genetically engineered composite biofilm for microbial induced calcium carbonate precipitation by synergic effect of urease, protein adhesive and xanthan gum
Journal of Environmental Chemical Engineering 12 August 2022 Volume 10, Issue 5 (Cover date: October 2022) Article 108431
Fei Li, Xiaoyan Li, Jinyong Yan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343722013045/pdfft?md5=968ec2bc86fecd8c7f710c165f26beae&pid=1-s2.0-S2213343722013045-main.pdf
19. Engineering stem cell therapeutics for cardiac repair
Journal of Molecular and Cellular Cardiology 18 July 2022 Volume 171 (Cover date: October 2022) Pages 56-68
Jun Fang, Jennifer J. Li, Song Li
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282822001316/pdfft?md5=818bbe5dcb96ffa7566ee902bdcfa2aa&pid=1-s2.0-S0022282822001316-main.pdf
20. Removal of toxic heavy metals using genetically engineered microbes: Molecular tools, risk assessment and management strategies
Chemosphere 17 March 2022 Volume 298 (Cover date: July 2022) Article 134341
A. Saravanan, P. Senthil Kumar, S. Srinivasan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653522008347/pdfft?md5=b3aca046d3843c1010e857727cfed0bb&pid=1-s2.0-S0045653522008347-main.pdf
21. Multi-parameter optimization maximizes the performance of genetically engineered Geobacillus for degradation of high-concentration nitroalkanes in wastewater
Bioresource Technology 8 January 2022 Volume 347 (Cover date: March 2022) Article 126690
Shenmei Sun, Xiaoru Song, Wei Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852422000190/pdfft?md5=b1b861a90a30d836643320204bc7864f&pid=1-s2.0-S0960852422000190-main.pdf
22. Genetic improvement of microalgae for enhanced carbon dioxide sequestration and enriched biomass productivity: Review on CO2 bio-fixation pathways modifications
Algal Research July 2022 Volume 66 Article 102810
P. Priyadharsini, N. Nirmala, J. Arun
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211926422001813/pdfft?md5=c375d6febbad9f6f1155161bb471d909&pid=1-s2.0-S2211926422001813-main.pdf
23. Role of plant biotechnology in enhancement of alkaloid production from cell culture system of Catharanthus roseus: A medicinal plant with potent anti-tumor properties
Industrial Crops and Products 30 November 2021 Volume 176 (Cover date: February 2022) Article 114298
Santoshi Acharjee, Raghawendra Kumar, Nitish Kumar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669021010633/pdfft?md5=6d51e4efb4f2b9aba65c4ea067872bdf&pid=1-s2.0-S0926669021010633-main.pdf
24. An increase in the membrane lipids recycling by PDAT overexpression stimulates the accumulation of triacylglycerol in Nannochloropsis gaditana
Journal of Biotechnology 2 August 2022 Volume 357 (Cover date: 20 September 2022) Pages 28-37
Nicolò Fattore, Francesca Bucci, Tomas Morosinotto
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165622001730/pdfft?md5=3095f03ab60523c0cec8cc6f380df5ee&pid=1-s2.0-S0168165622001730-main.pdf
25. Genetically engineered pH-responsive silk sericin nanospheres with efficient therapeutic effect on ulcerative colitis
Acta Biomaterialia 12 March 2022 Volume 144 (Cover date: May 2022) Pages 81-95
Sheng Xu, Qianqian Yang, Qingyou Xia
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S174270612200143X/pdfft?md5=30cde111557a2a0dafc49647f35815c9&pid=1-s2.0-S174270612200143X-main.pdf
26. Design of a genetically programmed barnacle-curli inspired living-cell bioadhesive
Materials Today Bio March 2022 Volume 14 Article 100256
Fei Li, Luona Ye, Jinyong Yan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590006422000540/pdfft?md5=6901de7562dbe85d655a177e380f269d&pid=1-s2.0-S2590006422000540-main.pdf
27. Methods of DNA introduction for the engineering of commensal microbes
Engineering Microbiology 12 September 2022 Volume 2, Issue 4 (Cover date: December 2022) Article 100048
Dake Liu, Nicole E. Siguenza, Yousong Ding
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266737032200039X/pdfft?md5=f5d40185412cfd538771a14f375eb9d0&pid=1-s2.0-S266737032200039X-main.pdf
28. Engineering interventions in industrial filamentous fungal cell factories for biomass valorization
Bioresource Technology 26 October 2021 Volume 344, Part A (Cover date: January 2022) Article 126209
Aravind Madhavan, KB Arun, Mukesh Kumar Awasthi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421015510/pdfft?md5=e66111d69031cab845dc5b5f92333eab&pid=1-s2.0-S0960852421015510-main.pdf
29. An easily modifiable conjugative plasmid for studying horizontal gene transfer
Plasmid 11 September 2022 Volumes 123–124 (Cover date: September–November 2022) Article 102649
Qinqin Wang, Asmus Kalckar Olesen, Jonas Stenløkke Madsen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147619X22000336/pdfft?md5=06314ad271c53a5c0c2ed80a570d5f9c&pid=1-s2.0-S0147619X22000336-main.pdf
30. Gene knockout in cellular immunotherapy: Application and limitations
Cancer Letters 13 May 2022 Volume 540 (Cover date: 1 August 2022) Article 215736
Xiaomei Zhang, Xin Jin, Mingfeng Zhao
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304383522002208/pdfft?md5=40883a60be97fa7684fa7a8079539b18&pid=1-s2.0-S0304383522002208-main.pdf
31. Engineering T cells to survive and thrive in the hostile tumor microenvironment
Current Opinion in Biomedical Engineering 8 November 2021 Volume 21 (Cover date: March 2022) Article 100360
Gloria B. Kim, James L. Riley, Bruce L. Levine
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468451121001008/pdfft?md5=87ed3057f7de6f0a17f3503dc35cc5be&pid=1-s2.0-S2468451121001008-main.pdf
32. Improving microalgae for biotechnology — From genetics to synthetic biology – Moving forward but not there yet
Biotechnology Advances 11 December 2021 Volume 58 (Cover date: September 2022) Article 107885
Veronika Kselíková, Anjali Singh, Kateřina Bišová
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975021001919/pdfft?md5=4cd1dfcb6f52f1f06edaad741ccfd20f&pid=1-s2.0-S0734975021001919-main.pdf
2. Springer

1. Improvement in l-ornithine production from mannitol via transcriptome-guided genetic engineering in Corynebacterium glutamicum
Libin Nie, Yutong He, Lirong Hu… in Biotechnology for Biofuels and Bioproducts (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs13068-022-02198-8.pdf
2. Altering the fatty acid profile of Yarrowia lipolytica to mimic cocoa butter by genetic engineering of desaturases
Oliver Konzock, Yuika Matsushita, Simone Zaghen, Aboubakar Sako… in Microbial Cell Factories (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12934-022-01748-x.pdf
3. Therapeutic cell engineering: designing programmable synthetic genetic circuits in mammalian cells
Maysam Mansouri, Martin Fussenegger in Protein & Cell (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13238-021-00876-1.pdf
4. Tree breeding, a necessary complement to genetic engineering
C. Dana Nelson in New Forests (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11056-022-09931-z.pdf
5. Integration of genetic engineering into conventional rice breeding programs for the next generation
Yoshiyuki Sagehashi, Tomohito Ikegaya, Kenji Fujino in Euphytica (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10681-022-03102-z.pdf
6. Implementation of Genetic Engineering and Novel Omics Approaches to Enhance Bioremediation: A Focused Review
Garima Malik, Rahul Arora, Ritu Chaturvedi… in Bulletin of Environmental Contamination an… (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00128-021-03218-3.pdf
7. The genetic engineering of glycine betaine synthesis in tobacco improves the resistance of the photosynthetic apparatus to drought stress
Gui-Ping Wang, Xiao-Min Xue, Xing-hong Yang, Ru Chen… in Plant Biotechnology Reports (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11816-022-00747-z.pdf
8. Evaluation of diploid potato germplasm for applications of genome editing and genetic engineering
Thilani B. Jayakody, Felix Eugenio Enciso-Rodríguez… in American Journal of Potato Research (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12230-021-09855-y.pdf
9. Genetic engineering of novel yellow color african violet (Saintpaulia ionantha) produced by accumulation of Aureusidin 6-O-glucoside
Amir Rajabi, Leila Fahmideh, Mojtaba Keykhasaber… in Biological Procedures Online (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12575-022-00164-0.pdf
10. Rational and evolutionary engineering of Saccharomyces cerevisiae for production of dicarboxylic acids from lignocellulosic biomass and exploring genetic mechanisms of the yeast tolerance to the biomass hydrolysate
Vratislav Stovicek, Laura Dato… in Biotechnology for Biofuels and Bioproducts (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs13068-022-02121-1.pdf
11. Genetic and metabolic engineering for poly-γ-glutamic acid production: current progress, challenges, and prospects
Zheng Zhang, Penghui He, Dongbo Cai… in World Journal of Microbiology and Biotechn… (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11274-022-03390-6.pdf
12. Genetic engineering of plants for phytoremediation: advances and challenges
Kundan Kumar, Akshay Shinde, Varad Aeron… in Journal of Plant Biochemistry and Biotechn… (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13562-022-00776-3.pdf
13. Improvement of Soybean; A Way Forward Transition from Genetic Engineering to New Plant Breeding Technologies
Saleem Ur Rahman, Evan McCoy, Ghulam Raza, Zahir Ali… in Molecular Biotechnology (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12033-022-00456-6.pdf
14. Role of microalgae and cyanobacteria in wastewater treatment: genetic engineering and omics approaches
M. El-Sheekh, M. M. El-Dalatony, N. Thakur… in International Journal of Environmental Sci… (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13762-021-03270-w.pdf
15. Rice and Arabidopsis BBX proteins: toward genetic engineering of abiotic stress resistant crops
Wathsala W. Bandara, W. S. S. Wijesundera, Chamari Hettiarachchi in 3 Biotech (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13205-022-03228-w.pdf
16. Safe Use of Genetic Technologies
M. P. Kirpichnikov, A. M. Kudryavtsev in Herald of the Russian Academy of Sciences (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1134%2FS1019331622030029.pdf
17. Determination of the Critical Slip Surface of Slope Based on the Improved Quantum Genetic Algorithm and Random Forest
Zhaoxia Xu, Xiaoping Zhou in KSCE Journal of Civil Engineering (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12205-022-1289-5.pdf
18. Optimal Design of Failure Mode Control for Semi-rigid Steel Frame Based on Elitist Retained Genetic Algorithm
Shengcan Lu, Zhan Wang, Jianrong Pan, Tulong Yin… in KSCE Journal of Civil Engineering (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12205-022-1662-4.pdf
19. GPU-based Global Path Planning Using Genetic Algorithm with Near Corner Initialization
Junlin Ou, Seong Hyeon Hong, Paul Ziehl… in Journal of Intelligent & Robotic Systems (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10846-022-01576-6.pdf
20. Aerodynamic design optimization for a canopy based on response surface methodology and a multi-objective genetic algorithm
Min Je Kim, Hyeon Gyu Hwang, Jae Hwa Lee… in Journal of Mechanical Science and Technolo… (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12206-022-0815-1.pdf
21. Genetic Algorithm-based Discrete Continuum Robot Design Methodology for Transoral Slave Robotic System
Yeoun-Jae Kim, Jueun Choi, Jaesoon Choi… in International Journal of Control, Automati… (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12555-021-0824-3.pdf
22. GA-MADRID: design and validation of a machine learning tool for the diagnosis of Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia using genetic algorithms
Fernando García-Gutierrez… in Medical & Biological Engineering & Computi… (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11517-022-02630-z.pdf
23. Aquatic invasive species specialists’ perceptions on the importance of genetic tools and concepts to inform management
T. A. Bernos, K. M. Jeffries, N. E. Mandrak in Biological Invasions (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10530-022-02758-x.pdf
24. Metabolic engineering strategies for microbial utilization of C1 feedstocks
Jian Zhang, Liang Guo, Cong Gao, Wei Song… in Systems Microbiology and Biomanufacturing (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs43393-022-00135-2.pdf
25. Engineering Closed-Loop, Autoregulatory Gene Circuits for Osteoarthritis Cell-Based Therapies
Rhima M. Coleman in Current Rheumatology Reports (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11926-022-01061-x.pdf
26. A New Predictive Model for Uniaxial Compressive Strength of Rock Using Machine Learning Method: Artificial Intelligence-Based Age-Layered Population Structure Genetic Programming (ALPS-GP)
Engin Özdemir in Arabian Journal for Science and Engineering (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13369-021-05761-x.pdf

Theo Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 7/10/2022