Ứng dụng hợp đồng thông minh (Smart contract) trong đầu tư tài chính

Smart contract (Hợp đồng thông minh) là một thuật ngữ mô tả một bộ giao thức đặc biệt có khả năng tự động thực hiện các điều khoản, các thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng (ở trường hợp này là các hệ thống máy tính) nhờ sự hỗ trợ của công nghệ Blockchain. Toàn bộ hoạt động của Smart contract được thực hiện một cách tự động và không có sự can thiệp từ bên ngoài, hay thông qua một bên thứ ba trung gian. Những giao dịch được thực hiện bằng các Smart contract rất minh bạch, có thể dễ dàng truy xuất được và không thể bị can thiệp hoặc đảo chiều. Các điều khoản trong Smart Contract tương đương với một hợp đồng có pháp lý và được ghi lại dưới ngôn ngữ của lập trình.

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống. 

IEEE

1. Mutation testing for integer overflow in ethereum smart contracts

Jinlei Sun; Song Huang; Changyou Zheng; Tingyong Wang; Cheng Zong; Zhanwei Hui

Tsinghua Science and Technology

Year: 2022 | Volume: 27, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: TUP

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9515698

2. SmartCon: A Blockchain-Based Framework for Smart Contracts and Transaction Management

Muhammad Muneeb; Zeeshan Raza; Irfan Ul Haq; Omair Shafiq

IEEE Access

Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9650875

3. ATOM: Architectural Support and Optimization Mechanism for Smart Contract Fast Update and Execution in Blockchain-Based IoT

Tao Li; Yaozheng Fang; Zhaolong Jian; Xueshuo Xie; Ye Lu; Guiling Wang

IEEE Internet of Things Journal

Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 11 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9520821

4. Defining Smart Contract Defects on Ethereum

Jiachi Chen; Xin Xia; David Lo; John Grundy; Xiapu Luo; Ting Chen

IEEE Transactions on Software Engineering

Year: 2022 | Volume: 48, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9072659

5. A Review on Recent Progress of Smart Contract in Blockchain

Canghai Wu; Jie Xiong; Huanliang Xiong; Yingding Zhao; Wenlong Yi

IEEE Access

Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9771454

6. Automatic Generation of Ethereum-Based Smart Contracts for Agri-Food Traceability System

Lodovica Marchesi; Katiuscia Mannaro; Michele Marchesi; Roberto Tonelli

IEEE Access

Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9764720

7. ReDefender: Detecting Reentrancy Vulnerabilities in Smart Contracts Automatically

Bixin Li; Zhenyu Pan; Tianyuan Hu

IEEE Transactions on Reliability

Year: 2022 | Volume: 71, Issue: 2 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9756450

8. Oracle-Supported Dynamic Exploit Generation for Smart Contracts

Haijun Wang; Ye Liu; Yi Li; Shang-Wei Lin; Cyrille Artho; Lei Ma; Yang Liu

IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing

Year: 2022 | Volume: 19, Issue: 3 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9256983

9. Self-Renewal Consortium Blockchain Based on Proof of Rest and Strong Smart Contracts

Wenyu Shen; Xuebing Huang; Yunshan Fu; Yongwei Hou; Li Ling

Tsinghua Science and Technology

Year: 2022 | Volume: 27, Issue: 6 | Journal Article | Publisher: TUP

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9802870

10. Parallel and Asynchronous Smart Contract Execution

Jian Liu; Peilun Li; Raymond Cheng; N. Asokan; Dawn Song

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems

Year: 2022 | Volume: 33, Issue: 5 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9477197

11. Formal Verification of Blockchain Smart Contracts via ATL Model Checking

Wonhong Nam; Hyunyoung Kil

IEEE Access

Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9681884

12. Research on a Covert Communication Model Realized by Using Smart Contracts in Blockchain Environment

Lejun Zhang; Zhijie Zhang; Weizheng Wang; Zilong Jin; Yansen Su; Huiling Chen

IEEE Systems Journal

Year: 2022 | Volume: 16, Issue: 2 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9373392

13. Decentralized On-Chain Data Access via Smart Contracts in Ethereum Blockchain

Mohd Sameen Chishti; Farhan Sufyan; Amit Banerjee

IEEE Transactions on Network and Service Management

Year: 2022 | Volume: 19, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9577210

14. Precise Dynamic Symbolic Execution for Nonuniform Data Access in Smart Contracts

Jianjun Huang; Jiasheng Jiang; Wei You; Bin Liang

IEEE Transactions on Computers

Year: 2022 | Volume: 71, Issue: 7 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9465642

15. Trusted Resource Allocation Based on Smart Contracts for Blockchain-Enabled Internet of Things

Hongju Cheng; Qiaohong Hu; Xiaoqi Zhang; Zhiyong Yu; Yang Yang; Neal Xiong

IEEE Internet of Things Journal

Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 11 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9544069

16. Smart Contract-Based Access Control Through Off-Chain Signature and On-Chain Evaluation

Jialu Hao; Cheng Huang; Wenjuan Tang; Yang Zhang; Shuai Yuan

IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs

Year: 2022 | Volume: 69, Issue: 4 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9601193

17. CodeNet: Code-Targeted Convolutional Neural Network Architecture for Smart Contract Vulnerability Detection

Seon-Jin Hwang; Seok-Hwan Choi; Jinmyeong Shin; Yoon-Ho Choi

IEEE Access

Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9740682

18. DHACS: Smart Contract-Based Decentralized Hybrid Access Control for Industrial Internet-of-Things

Rahul Saha; Gulshan Kumar; Mauro Conti; Tannishtha Devgun; Tai-hoon Kim; Mamoun Alazab; Reji Thomas

IEEE Transactions on Industrial Informatics

Year: 2022 | Volume: 18, Issue: 5 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9525244

19. Toward Reliable and Confidential Release for Smart Contract via ID-Based TRE

Peng Jiang; Baoqi Qiu; Liehuang Zhu

IEEE Internet of Things Journal

Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 13 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9608971

20. Supply Chain Inventory Sharing Using Ethereum Blockchain and Smart Contracts

Ilhaam A. Omar; Raja Jayaraman; Mazin S. Debe; Haya R. Hasan; Khaled Salah; Mohammed Omar

IEEE Access

Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9666895

21. Proof of Delivery Smart Contract for Performance Measurements

Yash Madhwal; Yari Borbon-Galvez; Niloofar Etemadi; Yury Yanovich; Alessandro Creazza

IEEE Access

Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9804482

22. Smart Contract Application for Managing Land Administration System Transactions

Miroslav Stefanović; Ðorᴆe Pržulj; Sonja Ristić; Darko Stefanović; Danilo Nikolić

IEEE Access

Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9748126

23. A Distributed Authentication Scheme Based on Smart Contract for Roaming Service in Mobile Vehicular Networks

Kaiping Xue; Xinyi Luo; Yongjin Ma; Jian Li; Jianqing Liu; David S. L. Wei

IEEE Transactions on Vehicular Technology

Year: 2022 | Volume: 71, Issue: 5 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9705106

24. Remote Device Management via Smart Contracts

Md Nazmul Islam; Sandip Kundu

IEEE Transactions on Consumer Electronics

Year: 2022 | Volume: 68, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9665796

Sciencedirect

1. A lightweight approach to smart contracts supporting safety, security, and privacy

Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming 18 March 2022 Volume 127 (Cover date: June 2022) Article 100772

Olaf Owe Elahe Fazeldehkordi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352220822000256/pdfft?md5=7ffa26c66f2cf30e46a12262eb4e5564&pid=1-s2.0-S2352220822000256-main.pdf

2. iContractML 2.0: A domain-specific language for modeling and deploying smart contracts onto multiple blockchain platforms

Information and Software Technology 24 November 2021 Volume 144 (Cover date: April 2022) Article 106762

Mohammad Hamdaqa Lucas Alberto Pineda Met Ilham Qasse

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584921002081/pdfft?md5=4a22410344dd7df6a7b9a14bfb6ba7f1&pid=1-s2.0-S0950584921002081-main.pdf

3. CCGIR: Information retrieval-based code comment generation method for smart contracts

Knowledge-Based Systems 9 December 2021 Volume 237 (Cover date: 15 February 2022) Article 107858

Guang Yang Ke Liu Hao Lin

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705121010406/pdfft?md5=e4ec3b647e977504c24f6c7f35ddef84&pid=1-s2.0-S0950705121010406-main.pdf

4. Procurement, traceability and advance cash credit payment transactions in supply chain using blockchain smart contracts

Computers & Industrial Engineering 25 February 2022 Volume 167 (Cover date: May 2022) Article 108038

Praveen Vijaya Raj Pushpa Raj Sunil Kumar Jauhar Saurabh Pratap

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835222001085/pdfft?md5=c59469eac0cdf27aa36a5c0e3ccd58c8&pid=1-s2.0-S0360835222001085-main.pdf

5. Secure and privacy-preserving crowdsensing using smart contracts: Issues and solutions

Computer Science Review 11 December 2021 Volume 43 (Cover date: February 2022) Article 100450

Alfredo J. Perez Sherali Zeadally

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574013721000873/pdfft?md5=d63341b3538588a78c9cda36fa7d2198&pid=1-s2.0-S1574013721000873-main.pdf

6. Blockchain-enabled fraud discovery through abnormal smart contract detection on Ethereum

Future Generation Computer Systems 15 September 2021 Volume 128 (Cover date: March 2022) Pages 158-166

Lin Liu Wei-Tek Tsai Mingsheng Liu

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X21003319/pdfft?md5=b174b59ef1fc49573744cf93ac0ca5af&pid=1-s2.0-S0167739X21003319-main.pdf

7. Deep learning-based malicious smart contract detection scheme for internet of things environment

Computers & Electrical Engineering 20 November 2021 Volume 97 (Cover date: January 2022) Article 107583

Rajesh Gupta Mohil Maheshkumar Patel Sudeep Tanwar

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004579062100519X/pdfft?md5=709eaecbde8525d67afcca1fa1a3dbaa&pid=1-s2.0-S004579062100519X-main.pdf

8. Design of integrated energy market cloud service platform based on blockchain smart contract

International Journal of Electrical Power & Energy Systems 27 August 2021 Volume 135 (Cover date: February 2022) Article 107515

Lei Wang Yichao Ma Tiancheng Shi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061521007547/pdfft?md5=c71517577099eac9c1f3a6c47bd89c88&pid=1-s2.0-S0142061521007547-main.pdf

9. Towards user-centered and legally relevant smart-contract development: A systematic literature review

Journal of Industrial Information Integration 1 January 2022 Volume 26 (Cover date: March 2022) Article 100314

Abhishek Dixit Vipin Deval Dirk Draheim

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X21001072/pdfft?md5=0fe81db67898a231447dea84d431cfe9&pid=1-s2.0-S2452414X21001072-main.pdf

10. Multiple access control scheme for EHRs combining edge computing with smart contracts

Future Generation Computer Systems 19 November 2021 Volume 129 (Cover date: April 2022) Pages 453-463

Yifan Yang Run-hua Shi Shuhao Wang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X21004313/pdfft?md5=b6c2a39b0ac3cdbce4afe6fe9c32fb17&pid=1-s2.0-S0167739X21004313-main.pdf

11. A smart contract logic to reduce hoax propagation across social media

Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences 9 September 2020Volume 34, Issue 6, Part A (Cover date: June 2022) Pages 3070-3078

Franklin Tchakounté Koudanbe Amadou Calvin David Jaures Fotsa Mbogne

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157820304560/pdfft?md5=68a0612305c05333fb6b465332d1705a&pid=1-s2.0-S1319157820304560-main.pdf

12. A blockchain-adaptive contractual approach for multi-contracting organizational entities

Future Generation Computer Systems 18 February 2022 Volume 132 (Cover date: July 2022) Pages 93-107

Bonsu Adjei-Arthur Jianbin Gao Yu Wang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X22000462/pdfft?md5=9b4a1b06bfe7d06263390589b5a3abf6&pid=1-s2.0-S0167739X22000462-main.pdf

13. A formal model for ledger management systems based on contracts and temporal logic

Blockchain: Research and Applications 29 January 2022 Volume 3, Issue 1 (Cover date: March 2022) Article 100062

Paolo Bottoni Anna Labella Remo Pareschi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096720922000021/pdfft?md5=ac41047f0f42eee16863fb0ad8e26a57&pid=1-s2.0-S2096720922000021-main.pdf

14. UCBIS: An improved consortium blockchain information system based on UBCCSP

Blockchain: Research and Applications 25 January 2022 Volume 3, Issue 2 (Cover date: June 2022) Article 100064

Yatao Yang Tianxiang Lin Song Xiao

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096720922000045/pdfft?md5=1227fe61040eff5c78891dc5c86d9b0d&pid=1-s2.0-S2096720922000045-main.pdf

15. TPPSUPPLY: A traceable and privacy-preserving blockchain system architecture for the supply chain

Journal of Information Security and Applications 26 February 2022 Volume 66 (Cover date: May 2022) Article 103116

Bora Buğra Sezer Selçuk Topal Urfat Nuriyev

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214212622000096/pdfft?md5=2cac91ac2ac718437329f2462de781a3&pid=1-s2.0-S2214212622000096-main.pdf

16. Practical AgentChain: A compatible cross-chain exchange system

Future Generation Computer Systems 24 December 2021 Volume 130 (Cover date: May 2022) Pages 207-218

Yiming Hei Dawei Li Qianhong Wu

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X2100474X/pdfft?md5=a4493e8836226a7b35d332f0fc3fd250&pid=1-s2.0-S0167739X2100474X-main.pdf

17. A blockchain-based infection tracing and notification system by non-fungible tokens

Computer Communications 2 June 2022 Volume 192 (Cover date: 1 August 2022) Pages 66-74

Alessio Ferone Antonio Della Porta

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366422001797/pdfft?md5=c3b335ed1c8c62fd016d2a0779169149&pid=1-s2.0-S0140366422001797-main.pdf

18. CrowdLBM: A lightweight blockchain-based model for mobile crowdsensing in the Internet of Things

Pervasive and Mobile Computing 6 June 2022 Volume 84 (Cover date: August 2022) Article 101623

Jinwen Xi Shihong Zou Yueming Lu

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574119222000578/pdfft?md5=3f57fb4a803cbd591539faeab8dabcd4&pid=1-s2.0-S1574119222000578-main.pdf

19. An innovative approach for resource sharing and scheduling in a sustainable distributed manufacturing system

Advanced Engineering Informatics April 2022 Volume 52 Article 101620

Veerababu Ramakurthi V. K. Manupati Suresh Babu

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474034622000866/pdfft?md5=094b19e5044ad54a90c59c4374936081&pid=1-s2.0-S1474034622000866-main.pdf

20. Cloud-edge orchestration-based bi-level autonomous process control for mass individualization of rapid printed circuit boards prototyping services

Journal of Manufacturing Systems 22 March 2022 Volume 63 (Cover date: April 2022) Pages 143-161

Jiewu Leng Ziying Chen Xin Chen

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612522000437/pdfft?md5=040be2fd6c3974d88ef9ad2b2c194ec9&pid=1-s2.0-S0278612522000437-main.pdf

Springer

1. Quantitative cooperation analysis among cross-chain smart contracts

Hong Su, Bing Guo, Junyu Lu & Xinhua Suo

Neural Computing and Applications volume 34, Pages 9847–9862 (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00521-022-06970-7.pdf

2. A survey on security in consensus and smart contracts

Xuelian Cao, Jianhui Zhang, Xuechen Wu & Bo Liu

Peer-to-Peer Networking and Applications volume 15, Pages 1008–1028 (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12083-021-01268-2.pdf

3. An SGX-based execution framework for smart contracts upon permissioned blockchain

Min Fang, Zhao Zhang, Cheqing Jin & Aoying Zhou

Distributed and Parallel Databases (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10619-022-07409-7.pdf

4. A blockchain and smart contract-based data provenance collection and storing in cloud environment

Amrita Jyoti & R. K. Chauhan

Wireless Networks volume 28, Pages 1541–1562 (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11276-022-02924-y.pdf

5. HELMHOLTZ: A Verifier for Tezos Smart Contracts Based on Refinement Types

Yuki Nishida, Hiromasa Saito, Ran Chen, Akira Kawata, Jun Furuse, Kohei Suenaga & Atsushi Igarashi

New Generation Computing (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00354-022-00167-1.pdf

6. Provably secure blockchain privacy-preserving smart contract centric dynamic group key agreement for large WSN

Vankamamidi S. Naresh, V. V. L. Divakar Allavarpu & Sivaranjani Reddi

The Journal of Supercomputing volume 78, Pages 8708–8732 (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11227-021-04175-8.pdf

7. ISC-MTI: An IPFS and smart contract-based framework for machine learning model training and invocation

Hao Lin, Xiaolei Li, Haoyu Gao, Jie Li & Yongsheng Wang

Multimedia Tools and Applications (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11042-022-13163-w.pdf

8. A review of smart contract-based platforms, applications, and challenges

Pratima Sharma, Rajni Jindal & Malaya Dutta Borah

Cluster Computing (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10586-021-03491-1.pdf

9. A survey of application research based on blockchain smart contract

Shi-Yi Lin, Lei Zhang, Jing Li, Li-li Ji & Yue Sun

Wireless Networks volume 28, Pages 635–690 (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11276-021-02874-x.pdf

10. Optimal policy computing for blockchain based smart contracts via federated learning

Wanyang Dai

Operational Research (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12351-022-00723-z.pdf

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 12/8/2022